EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije

1. Naziv in sedež organa:
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva je zbiranje prijav za dva člana pritožbene komisije in njuna namestnika.

3. Pogoji:
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:

 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
 • ima opravljen pravniški državni izpit,
 • ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču.

4. Trajanje mandata:
Mandat članov ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezni član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije:
Pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij in evalvacij.

6. Vsebina prijave:
Prijava kandidata mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za člane pritožbene komisije in njihove namestnike« na naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana do 22. 10. 2018. Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 22. 10. 2018.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.

8. Merila izbire:
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja merila:

izkušnje:

 • izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva, ipd.),
 • delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,
 • izkušnje z opravljanjem podobnih del;

znanje:

 • poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov, ipd.),
 • poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu),
 • strokovna uveljavljenost na področju.

Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije:
Dodatne informacije o javnem pozivu posreduje Barbara Zupančič Kočar, področna sekretarka /e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, telefon: +386 1 400 5776.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

10. Obvestilo o imenovanju:
Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.

Številka: 013-16/2010/100

Datum: 20. 9. 2018

dr. Franc Čuš,
predsednik sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Celoten dokument v pdf