EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Poročilo o stanju kakovosti slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru 2014 - 2017

Poročilo Quality in Slovenian Higher Education and Higher Vocational Education in the Period from 2014 – 2017 je sistemska analiza (1) zunanjih evalvacij 26 visokošolskih zavodov, 485 študijskih programov in 26 višjih strokovnih šol. Obravnava tudi (2) 188 samoevalvacijskih poročil visokošolskih zavodov in 65 samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol.

Poročilo črpa iz obsežne baze raziskanih podatkov in vsebuje podrobno analizo izidov in lastnosti evalvacijskih praks. Ponuja splošen pregled kakovosti v terciarnem izobraževanju in lastnosti evalvacijskih praks, obenem pa utira pot poglobljenim analizam po specifičnih spremenljivkah, kot so vrsta, stopnja in klasifikacija študijskega programa; vrsta in status izobraževalne ustanove; leto evalvacijskega ali samoevalvacijskega poročila; posamezno področje presoje, standard ali kazalnik kakovosti, in druge.

Vir: Report on the quality in Slovenian HE and HVE 2014 – 2017, stran 15.