EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Draga študentka, dragi študent

Zagotavljanje in spodbujanje kakovosti v študijskem procesu je v množici deležnikov namenjeno predvsem študentom. Ustrezno kakovost izobraževanja izkazujejo visokošolski ali višješolski zavodi in študijski programi z javno veljavo in akreditacijo. Slednjo je mogoče preveriti na naših spletnih straneh na več načinov:

Je natančna, pregledna in ažurna javna baza akreditiranih visokošolskih zavodov (univerz, fakultet, akademij in visokih strokovnih šol) in študijskih programov (univerzitetnih, visokošolskih, magistrskih, doktorskih, za izpopolnjevanje, enovitih magistrskih in skupnih).

Za vsako višjo šolo v Sloveniji agencija poda mnenje o doseganju z zakonom predpisanih standardov. Razvid višjih strokovnih šol, ki izvajajo javno veljavne višješolske študijske programe, vodi ministrstvo.

  • Zemljevid visokošolskih zavodov

Za lažjo orientacijo smo za vas izdelali tudi zemljevid, na katerem najdete vse akreditirane visokošolske zavode v Sloveniji, ki izvajajo najmanj en akreditirani študijski program ter vse višje strokovne šole.

Poleg vsega naštetega je v poročilih strokovnjakov zajeta celovita in poglobljena presoja posameznega študijskega programa, visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole. Pri vsaki posamični presoji sodeluje najmanj en študent, ki skupaj z ostalimi člani ekspertne skupine pomaga pri oblikovanju celovitega strokovnega mnenja. Od začetka leta 2014 agencija redno objavlja poročila strokovnjakov, ki na enem mestu vsebujejo vse relevantne informacije. Pomagajte nam jih še izboljašti.

Študente spodbujamo, da pred vpisom v terciarno izobraževanje preverijo javno veljavnost izbranega študijskega programa oziroma visokošolskega ali višješolskega zavoda ter se prepričajo, da njihov študij vodi do javno veljavne diplomske listine

Agencija izdeluje sistemske analize kakovosti v slovenskem visokem in višjem strokovnem šolstvu na podlagi izidov poročil strokovnjakov v evalvacijskih postopkih in preučevanja lastnosti samoevalvacijskih poročil izobraževalnih ustanov.