EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Kdo smo in kaj počnemo?

Agencija skrbi za zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu. Zavodi in študijski programi ustrezno kakovost izobraževanja izkazujejo z akreditacijo, ki jo podeljuje agencija.

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov

Agencija vodi javno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki zagotavlja, da posamezen visokošolski zavod oziroma študijski program izpolnjuje standarde agencije, študij pa vodi do javno veljavne diplomske listine.

Seznam evalviranih višjih strokovnih šol

Za višje strokovne šole agencija poda mnenje o doseganju z zakonom predpisanih standardov. Razvid višjih strokovnih šol, ki izvajajo javno veljavne višješolske študijske programe, vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Analiza kakovosti v terciarnem izobraževanju

Agencija je na podlagi analiz poročil strokovnjakov in samoevalvacijskih poročil izobraževalnih ustanov pripravila analizo kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu v letih 2014-2017.
 

Stran ureja: Gregor Rebernik