EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Novinarska konferenca,10. april 2013 ob 11.00.

Sporočilo za javnost.

NAKVIS je opravil vse najpomembnejše naloge, povezane s samoevalvacijo agencije, ki je pogoj za članstvo v ENQA in EQAR. Na podlagi samoevalvacijskega poročila bodo evropska združenja presojala, ali agencija izpolnjuje merila za včlanitev. S tem je izpolnjen prvi pogoj za uresničitev najpomembnejšega cilja, to je oddaja vloge za včlanitev v ENQA in vpis v EQAR.

Vodstvo NAKVIS je danes na novinarski konferenci predstavilo dosežke triletnega dela agencije. V tem obdobju je agencija sprejela vrsto pravnih aktov, med njimi: Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za prehode med študijskimi programi, Merila za evalvacijo višjih strokovnih šol, Merila za uvrstitev v register strokovnjakov in druge. V letu 2012 je bila imenovana delovna skupina za prenovo Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Pri prenovi bodo upoštevane izkušnje tako agencije kot drugih deležnikov v akreditacijskih postopkih. Merila naj bi bila sprejeta predvidoma v letu 2013.

Akreditacije in evalvacije visokošolskih zavodov in študijskih programov so potekale v skladu z načrti. V tem času je svet agencije na 63 sejah sprejel 2360 sklepov ter 451 akreditacijskih odločitev, izvedenih pa je bilo še 5 izrednih evalvacij. Agencija je opravila tudi zunanje evalvacije višjih strokovnih šol; mnenje o doseganju z zakonom predpisanih standardov je bilo izdano za 10 višjih strokovnih šol.

»Dosedanje izkušnje delovanja agencije v postopkih akreditacij so pokazale, da je aktualen razmislek za prehod na institucionalno akreditacijo in spremembe zakona, ki bodo omogočile ustrezne podlage za  izboljšavo meril, predvsem na področju stabilnosti kadrovske strukture in znanstveno raziskovalnega dela ter smiselne uporabe Zakona o upravnem postopku. Včeraj je imelo vodstvo prvo srečanje z ministrom za izobraževanje, znanost in šport in direktorjem direktorata za visoko šolstvo. Dogovorili smo se, da oblikujemo delovno skupino, ki bo preučila mogoče zakonske spremembe na področju zagotavljanja kakovosti« je povedala dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica sveta agencije.

Agencija je predstavila tudi dve publikaciji in sicer predstavitveno  brošuro (v slovenskem in angleškem jeziku) in prenovljen Priročnik za strokovnjake, ki je namenjen tako strokovnjakom agencije kot strokovnim delavcem, visokošolskim zavodom in višjim strokovnim šolam ter vlagateljem vlog kot uporaben vodnik po akreditacijskih in evalvacijskih postopkih. 

Agencija je dejavna tudi na mednarodnem področju. Poleg že omenjenih aktivnosti za včlanitev v ENQA in vpis v EQAR sodeluje pri pomembnih projektih Evropskega konzorcija za akreditacijo (ECA). Konec aprila 2013 bo agencijo zunanje presojala skupina tujih strokovnjakov Evropskega konzorcija za akreditacijo (ECA) v sodelovanju z Evropsko študentsko organizacijo (ESU). Obisk skupine strokovnjakov je napovedan od 22. do 24. aprila 2013.

»V letu 2012 je bil narejen velik napredek predvsem pri mednarodnem sodelovanju in samoevalvaciji agencije, pri kateri je prvič sistematično presojala vsa področja svojega delovanja in si na tej podlagi prizadevala za izboljševanje lastne kakovosti, kar je temelj za učinkovit, z vsemi deležniki dogovorjen in splošno priznan sistem zunanjega zagotavljanja kakovosti v visokem in višjem šolstvu. Plod tega dela je samoevalvacijsko poročilo agencije, v katerem je ugotavljala, ali izpolnjuje evropske standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti (ESG).« je izpostavila Tatjana Debevec, ki je od 25. 4. 2012 do 1. 4. 2013 opravljala delo vršilke dolžnosti direktorja.

V mesecu aprilu 2013 bo polovici članov sveta agencije (ki niso študenti) potekel triletni mandat. Zato je agencija februarja pristojnim institucijam poslala pozive za imenovanje novih članov, in sicer: rektorski konferenci, reprezentativnemu združenju delodajalcev, reprezentativnemu združenju samostojnih visokošolskih zavodov ter vladi. Novi člani bodo imenovani za polni šestletni mandat.

Ob pregledni predstavitvi aktivnosti agencije se je predsednica sveta dr. Maja Makovec Brenčič zahvalila dosedanji v.d. direktorja Tatjani Debevec za uspešno vodenje  agencije v zadnjem letu. Z 2. 4. 2013 je na mesto direktorja Svet agencije imenoval dr. Ivana Lebana. Novi direktor agencije je bil od leta 1997 do leta 2001 prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, od leta 2001 do leta 2005 pa prorektor te univerze. Od leta 2006 je član ekspertne skupine za institucionalno evalvacijo evropskih univerz v okviru Evropskega združenja univerz (EUA IEP). Od leta 1999 do marca 2013 je bil vodja programske raziskovalne skupine v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Glede načrtov za prihodnost je dr. Ivan Leban povedal: »Ob  stalni in zanesljivi izvedbi osnovne dejavnosti agencije je vsekakor njena prednostna naloga z največjo težo pridobitev statusa stalne članice v  ENQA  in vpis v register agencij EQAR. Delovanje agencije mora slediti nalogam, ki so zapisane v poslanstvu agencije, in stremeti je potrebno k temu, da ne bi s svojo aktivnostjo samo zagotavljali kakovosti našega visokošolskega prostora ampak ga tudi izboljševali.«

Gradivo: Kratek pregled aktivnosti NAKVIS