EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Kratek pregled aktivnosti NAKVIS v obdobju 1. 3. 2010 - 30. 9. 2012

 1. Ustanovitev agencije in organiziranost

Vlada RS je sklepom o ustanovitvi na podlagi 51. e člena ZViS ustanovila Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu kot pravno osebo javnega prava. Konstitutivna seja sveta agencije je bila 14. 4. 2010. Do takrat je bilo imenovanih 9 od 11 članov sveta, do 1. seje, 20. 5. 2010, je bila imenovana deseta članica sveta, enajsti član pa do 5. seje, 15. 7. 2010.

Konstitutivna seja pritožbene komisije je bila 1. 2. 2011, svet agencije pa je skladno z 51. j členom ZVIS sedemkrat izvedel javni poziv za člane pritožbene komisije in njihove namestnike.

Na agenciji je 19 zaposlenih strokovnih delavcev, ob upoštevanju vseh nalog, ki ji jih nalaga ZViS, bi jo bilo treba nujno kadrovsko okrepiti.

 1. Delovanje agencije

Agencija pri delu sledi svojemu poslanstvu, to je skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu v skladu z evropskimi standardi in svetovnimi smermi razvoja. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju. S sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti bo pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.

Njene vrednote so: neodvisnost, odgovornost, javnost in transparentnost, strokovnost, učinkovitost, zavezanost k napredku;

ključni strateški cilji pa: razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti, spremljanje napredka in utrjevanje kulture kakovosti visokega šolstva, umeščanje in prepoznavanje vloge, pomena in kakovosti delovanja agencije v javnosti, soustvarjanje in razvoj politike visokega šolstva na področju kakovosti, spodbujanje kakovosti transnacionalnega izobraževanja, zagotavljanje visoko kakovostnih svetovalnih storitev s strokovno usposobljenimi kadri.

Zagotovo pa je najpomembnejši strateški cilj agencije včlanitev v evropsko mrežo agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) in vpis v evropski register agencij  (EQAR).

 1. Akti agencije

Od začetka svojega delovanja je agencija sprejela vrsto pravnih aktov:

 • Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011 in 51/2012), začela veljati 2. 12. 2010;
 • Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010 in 17/2011), začela veljati 2. 12. 2010;
 • Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 9/2011), začela veljati 14. 2. 2011;
 • Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Uradni list RS, št. 94/2011), začela veljati 28. 11. 2011;
 • Merila za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011 in 22/2012), začela veljati 2. 12. 2010;
 • Merila za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 95/2010), začela veljati 2. 12. 2010;
 • Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011), začela veljati 2. 12. 2010;
 • Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje (Uradni list RS, št. 18/2012), začela veljati 24. 3. 2012;
 • 11 internih pravilnikov in navodil, ki urejajo notranje poslovanje in delovanje agencije;
 • Poslovno poročilo za 2010 in letni načrt za 2011;
 • Poslovno poročilo za 2011 in letni načrt za 2012;
 • Poslovnik kakovosti;
 • Zavezo o kakovosti;
 • Poslovnik o delu sveta agencije, Poslovnik o delu pritožbene komisije agencije, Postopek za izvedbo javnega natečaja za direktorja agencije, Postopek in merila izbire članov pritožbene komisije agencije.
 1. Obravnava in odločitve o vlogah, ki jih je agencija »podedovala« od Sveta RS za visoko šolstvo (Svet)

Agencija je od Sveta prevzela 216 vlog; od tega

 • 95 vlog za akreditacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov (nekaj je bilo tudi priglasitev študijskih programov EMUNI); postopki še niso končani v zvezi z akreditacijo 3 študijskih programov in 1 visokošolskega zavoda;
 • 121 vlog za spremembe študijskih programov; vsi postopki so končani.
 1. Vse akreditacijske odločitve sveta agencije – stanje 30. 9. 2012  

Svet agencije je sprejel 390 akreditacijskih odločitev.

 1. Akreditacijo je podelil:
 • 236 študijskim programom prve, druge in tretje stopnje oz. študijskim programom za izpopolnjevanje; od tega je  66 študijskim programom akreditacijo podaljšal;
 • 5 samostojnim visokošolskim zavodom, od tega jo je enemu podaljšal;
 • 2 članicama univerze;
 • več kot 120 spremembam študijskih programov.
 1. Akreditacije ni podelil:
 •  24 študijskim programom;
 • 3 visokošolskim zavodom.

Agencija opravlja tudi zunanje evalvacije višjih strokovnih šol; mnenje o doseganju z zakonom predpisanih standardov je bilo izdano za 6 višjih strokovnih šol.

 1. Odločanje o pritožbah

Na pritožbeno komisijo je bilo poslanih 18 pritožb in 1 zahteva za odločanje po nadzorstveni pravici. Pritožbena komisija se je sestala na petih sejah, odločila pa je v sedemnajstih zadevah. Odločitve so bile naslednje:

 • v 6 zadevah je pritožbena komisija pritožbo zavrnila (in s tem potrdila odločitev organa 1. stopnje),
 • v 9 zadevah je pritožbi ugodila, izpodbijani sklep (oziroma odločbo) odpravila in zadevo vrnila v ponovno odločanje svetu NAKVIS,
 • v 1 zadevi je pritožbo delno zavrnila, delno pa je pritožbi ugodila, v tem delu izpodbijani sklep odpravila ter zadevo vrnila svetu NAKVIS v ponovno odločanje,
 • v 1 zadevi je izpodbijano odločbo delno izrekla za nično, zahtevo za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici pa zavrnila.
 1. Register strokovnjakov

Agencija pri izmenjavi strokovnjakov sodeluje z različnimi tujimi agencijami za kakovost oziroma akreditacije.

V register agencije je vpisanih 127 slovenskih strokovnjakov in 16 študentov. Agencija pri pridobivanju tujih strokovnjakov sodeluje predvsem z naslednjimi agencijami:

 • Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria;
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvaška;
 • trenutno se pripravlja podpis pogodbe o sodelovanju z nemško agencijo ASIIN, v kateri so predvsem strokovnjaki z naravoslovnih in tehniških področij.

K sodelovanju vabi še tuje bolonjske eksperte iz različnih evropskih držav oziroma strokovnjake za kakovost prek javno dostopnih seznamov in evalvacijskih poročil.

 1. Izobraževanja za strokovnjake, posveti oz. usposabljanja

Agencija je v letu 2011 izvedla 5 usposabljanj za strokovnjake, vpisane v register agencije, in usposabljanje za člane sveta (v letu 2010) ter javna srečanja z deležniki (v letu 2010). Novembra 2011 je izvedla posvet za strokovnjake agencije, februarja 2012 pa je potekal simpozij agencije na temo zagotavljanja kakovosti.

Agencija je imela z deležniki, predvsem vlagatelji vlog, številna srečanja in  sestanke pred sprejetjem aktov za zagotavljanje kakovosti. Največ delovnih srečanj na zavodih je bilo namenjenih izpolnjevanju obrazca za vlogo, t. i. predloga za akreditacijo.

 1. Seje in vse odločitve sveta agencije – stanje 30. 9. 2012

Svet agencije je odločal na 55 sejah in sprejel skupaj 2082 sklepov.

 1.  Včlanitev v ENQA in vpis v EQAR

V letošnjem letu agencija intenzivno nadaljuje postopke za samoevalvacijo agencije. Svet agencije je v začetku leta 2012 imenoval dve skupini (Projektno skupino za pripravo na zunanjo evalvacijo agencije in Delovno skupino za samoevalvacijo agencije) za pripravo akcijskega načrta za izvedbo samoevalvacije agencije in včlanitev v združenje ENQA ter vpis agencije v evropski register agencij EQAR.

Akcijski načrt obsega celoten spekter delovanja agencije, od prenove aktov, izobraževanja skupin strokovnjakov ter celovite izgradnje notranjega in zunanjega sistema zagotavljanja kakovosti. Podlaga za samoevalvacijsko poročilo agencije bodo opravljene analize vseh področij delovanja in analize anket, s katerimi merimo zadovoljstvo deležnikov z delovanjem agencije (visokošolski zavodi in višje strokovne šole, strokovnjaki, zaposleni na agenciji, člani sveta agencije, zunanji deležniki). V spletnih vprašalnikih smo se osredotočili na vprašanja, povezana s postopki in merili, izvedenimi zunanjimi evalvacijami in delom skupin strokovnjakov, kakovostjo dela strokovnih delavcev, vodstva agencije in članov sveta agencije.

Trenutno zaključujemo analizo spletnih anket ter pripravljamo sameovalvacijsko poročilo agencije. Delovna skupina za samoevalvacijo agencije in Projektna skupina za pripravo in zunanjo evalvacijo agencije bosta samoevalvacijsko poročilo predstavili članom sveta agencije, ti pa bodo na njegovi podlagi oblikovali akcijski načrt za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V letu 2013 načrtujemo, da bo ENQA opravila zunanjo evalvacijo agencije.  

11. Članstvo in dejavno sodelovanje v mednarodnih organizacijah

Agencija je od Sveta Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1994 – 2010) nasledila polnopravno članstvo v Evropskem konzorciju za akreditacijo (European Consortium for Accreditation - ECA Consortium) ter polnopravno članstvo v Centralnem in vzhodnoevropskem združenju agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA). Aktivno sodeluje v projektih konzorcija ECA, in sicer:

 • Qrossroads (Glavni cilj Qrossroadsa je v obliki registra predstaviti kvalifikacije, ki se podeljujejo v okviru javno priznanih oziroma akreditiranih evropskih visokošolskih institucij in študijskih programov. Te kvalifikacije so predstavljene z vidika visokošolskega sistema, katerega del so tudi informacije o nacionalnih organih za zagotavljanje kakovosti ter akreditacijo in organih za priznavanje pridobljenih kvalifikacij);
 • JOQAR (projekt označuje skupne študijske programe: zagotavljanje kakovosti in priznavanje pridobljenih kvalifikacij oziroma diplom. Splošni cilj projekta je olajšati obravnavo Erasmus – Mundus študijskih programov (in skupnih študijskih programov na spološno) predvsem na področjih akreditacije in priznavanja. Projektno partnerstvo vključuje agencije za zagotavljanje kakovosti oziroma agencije za akreditacijo ter organe (službe) za priznavanje kvalifikacij. Agencija sodeluje v usmerjevalni skupini (steering group) in delovni skupini (working group) ter kot koordinator projekta.
 • MULTRA (znotraj projekta JOQAR je agencija vključena tudi v projekt MULTRA – Mutual Recognition of accreditation Results regarding Joint Programmes, kjer si prizadeva za polnopravno članstvo.

Agencija si bo še naprej aktivno prizadevala za uveljavljanje svojega poslanstva, doseganje vizije in uveljavljanje strateških ciljev.