EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Dodaten komentar k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

Pošiljamo dodaten komentar k predlogu sprememb Zakona o visokem šolstvu, prvič objavljenem na spletnih straneh 30. 8. 2012, drugič pa 3. 9. 2012. V novem osnutku sprememb zakona niso upoštevane pravočasno oddane pripombe agencije (31. 8. 2012) glede sestave in imenovanja sveta agencije ter transnacionalnega izobraževanja. Spremenjen je le 12. člen, v katerem je določeno, kdaj poteče mandat sedanjim članom sveta.

V uvodnem besedilu sprememb zakona je v točki 6.6 a) “Predstavitev sprejetega zakona” zapisano, da bodo vsi visokošolski zavodi, agencija in člani sveta agencije “s pisnim obvestilom seznanjeni s spremembami in njihovimi obveznostmi in pravicami, ki izhajajo iz sprejema predloga zakona”. Poleg tega lahko v javnih občilih preberemo izjavo ministra, pristojnega za izobraževanje, “da je vlada odgovorna za to, da so univerze akreditirane in da imajo študenti javno veljavne diplome, zato upa, da imajo lahko odgovornost tudi za vpliv na sestavo organa, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti in nadzoru tega področja”.

Še enkrat opozarjamo, da je tako ravnanje v popolnem nasprotju z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) ter večletnim dogajanjem v tem prostoru. V evropskih državah in širše se namreč pristojnost za akreditacije prenaša z ministrstev na neodvisne agencije, v številnih državah pa agencije neodvisne akreditacijske odločitve sprejemajo že vrsto let.

Spoštovanje in upoštevanje ESG je pogoj za včlanitev v evropsko zvezo za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) ter vpis v evropski register agencij (EQAR). Delovanje v skladu z ESG in polnopravno članstvo v teh zvezah je navsezadnje cilj vseh agencij (in seveda vlad) – ta cilj je kakovostno, mednarodno prepoznavno in konkurenčno visoko šolstvo ter enakovredna vključenost v evropski in svetovni visokošolski prostor. Že v prejšnjem komentarju smo opozorili na zahtevo glede neodvisnosti agencij, na tem mestu jo podrobneje navajamo; gre za ESG 2.6.6, v novejši različici iz leta 2009 ESG 3.6, neodvisnost:

Standard:

Agencije naj bodo neodvisne, tako da so po eni strani avtonomno odgovorne za svoje delovanje, po drugi strani pa na njihove ugotovitve in priporočila ne vplivajo visokošolski zavodi, ministrstva ali drugi partnerji.

Smernice:

Agencija bo morala svojo neodvisnost dokazati z ukrepi, kot so:

• njena operativna neodvisnost od visokošolskih institucij in vlade je zagotovljena oziroma zajamčena v uradni dokumentaciji (npr. z instrumenti za upravljanje ali zakonodajnimi akti);

• določanje in izvajanje postopkov in metod, imenovanj in dogovorov z zunanjimi strokovnjaki in ugotavljanje izsledkov glede procesov zagotavljanja kakovosti je avtonomno in neodvisno od vlad, visokošolskih zavodov in organov s političnim vplivom;

• medtem ko se je treba posvetovati z zainteresiranimi stranmi na področju visokošolskega izobraževanja, zlasti s študenti/učenci, v okviru postopkov za zagotavljanje kakovosti, je končni rezultat procesov zagotavljanja kakovosti v pristojnosti agencije.

Torej, akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov morajo ostati v avtonomni pristojnosti agencije.

Način imenovanja in sestava sveta agencije, opredeljena v 4. členu predlaganih sprememb zakona oziroma v spremenjenem četrtem odstavku 51. h člena (prva alineja) te avtonomnosti  ne zagotavljata. V predlogu zakona ni jasno določeno, da bodo svet sestavljali vsi visokošolski deležniki, kar je spet v nasprotju z ESG in priporočili Evropske komisije. Natančneje, določilo, po katerem vse člane sveta imenuje vlada ter je v njem osem visokošolskih predstavnikov, izbranih po področjih KLASIUS, ne zagotavlja (kar je bistveno), da bo sestava sveta agencije ustrezala realnim deležem vseh predstavnikov visokega šolstva – tako javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov oziroma samostojnih visokošolskih zavodov in drugih socialnih partnerjev. Poleg tega so iz sveta izključeni predstavniki iz tujine, ki skrbijo za mednarodno uveljavljanje agencije in prenos evropskih praks. V predlogu sprememb zakona ni niti zagotovila, da bodo v svet agencije imenovani neodvisni strokovnjaki s področja kakovosti.

Naj še enkrat opozorimo, da je način sprejemanja predloga sprememb zakona v nasprotju z ESG in evropsko prakso. Sistem zagotavljanja kakovosti mora biti dogovorjen in sprejet med vsemi pomembnimi visokošolskimi deležniki.

 

Nacionalna agencija Republike Slovenije   
       za kakovost v visokem šolstvu