EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Komentar NAKVIS k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – predlogu za obravnavo po hitrem postopku

Na spletnih straneh je bil 30. 8. 2012 objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, ki naj bi se obravnaval po nujnem postopku. O tem smo bili obveščeni po elektronski poti.

Rok za morebitne komentarje k predlogu zakona (1. 9. 2012) je odločno prekratek, saj prinaša pomembne spremembe na nekaterih področjih zagotavljanja kakovosti. Način sprejemanja predloga sprememb zakona je v  nasprotju s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti (ESG), ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru, njihovo spoštovanje pa je pogoj za včlanitev agencije v ENQA in EQAR. Gre predvsem za dogovorjen sistem zagotavljanja kakovosti, za katerega je značilno odprto in dejavno sodelovanje tako predlagatelja zakona, agencije kot vseh drugih deležnikov v visokem šolstvu.

Naj poudarimo, da agencija deluje v skladu z veljavno zakonodajo in po vnaprej predvidenem  načrtu dela, ki je javno dostopen.

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih pripomb.

Pri sestavi in imenovanju sveta agencije ni razvidno, ali bodo v njem predstavniki vseh deležnikov (nikjer ni določeno, da bo vlada izmed predlaganih kandidatov imenovala tako predstavnike javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol …). Poleg tega predlagatelj z agencijo ni uskladil določb o transnacionalnem izobraževanju oziroma je predlagana sprememba 33. c člena, še posebej novi tretji odstavek, nerazumljiva ali vsaj nejasna.

Pripombe k posameznim členom:

3. člen

Nejasno je razmerje med »tujim visokošolskim zavodom« oziroma »drugo tujo institucijo« in »sedežem nosilca visokošolskega študijskega programa«. Nerazumljiv je zadnji del novega tretjega odstavka, v katerem je določeno, kaj priznavajo pristojni organi države, kjer je sedež nosilca študijskega programa: »pristojni organi države, ... , priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega visokošolskega programa sodi v njihov visokošolski sistem, priznavati morajo tudi, da sodi transnacionalno izvajan visokošolski program v njihov visokošolski sistem.«

Sprašujemo se, kako naj agencija ob nejasni določbi izpolni obveznosti iz novega petega odstavka tega člena in drugega odstavka 11. člena, po katerem mora merila, ki urejajo transnacionalno izobraževanje, z določili spremenjenega zakona uskladiti v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.

4. člen

Drugačna sestava sveta agencije, razvidna iz spremenjenega četrtega odstavka 51. h člena (prva alineja), ne zagotavlja, da bodo v svetu tako predstavniki univerz kot samostojnih visokošolskih zavodov oziroma tako javnih kot zasebnih zavodov ter predstavniki iz tujine. Poleg tega v svetu ne bo več člana s področja višjega šolstva, čeprav svet odloča tudi o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol. Višješolski deležniki lahko člane le predlagajo, pa še to samo iz visokega šolstva.

Z vidika evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ESG, standard 2.6.6 Neodvisnost agencije) ter pogojev za včlanitev v ENQA in vpis v EQAR je sporno tudi določilo četrtega odstavka, po katerem vse člane sveta izmed predlaganih kandidatov imenuje Vlada RS. Naj vnovič opozorimo, da je eno od temeljnih načel delovanja agencije neodvisnost.  

Sprememba prve alineje osmega odstavka tega člena, po kateri se član sveta agencije predčasno razreši, če se ne udeleži treh zaporednih rednih sej, ni ustrezna, saj mu omogoča,  da se v mandatu ne udeleži več kot polovice sej.

V novi drugi alineji osmega odstavka, predvsem v tistem delu, po katerem se člana sveta agencije predčasno razreši, če naloge "opravlja nevestno, pristransko, nesamostojno in nestrokovno«, ni navedeno, kdo bo o tem presojal in kako zagotoviti objektivnost presoje.

12. člen

V drugem odstavku tega člena je določeno, da ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo,  v 30 dneh po uveljavitvi sprememb Sklepa o ustanovitvi Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu objavi poziv za imenovanje le dela novega sveta agencije, in sicer za osem članov, strokovnjakov iz visokega šolstva, ter za enega člana  iz gospodarstva.

Kot razumemo, je predvideno imenovanje samo nekaterih članov in ne celotnega sveta. Kako in kdaj bodo imenovani preostali člani?    

Pripombe so namenjene konstruktivnemu razvoju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu.

 

S spoštovanjem!

 

Nacionalna agencija Republike Slovenije

                                                        za kakovost v visokem šolstvu