EQAR

EQAR

NACIONALNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

Odziv na članek z naslovom "UL zaradi zamujenega roka grozi izguba javne veljavnosti"

(objavljenem na Planet Siol.net 27. 8. 2012)

V članku je zapisano, da je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Univerza v Ljubljani zamudila rok za podaljšanje akreditacije, zato lahko 30. 9. 2013 izgubi javno veljavnost, kar pomeni, da izobrazba, pridobljena na takem zavodu, ne bi imela javne veljave, študenti pa bi bili ob študentski status in bi izgubili vse pravice, povezane z njim. Navedeno je, da je ministrstvo opozorilo, da bi morala Univerza v Ljubljani najpozneje do 1. 11. 2010 vložiti vlogo za podaljšanje akreditacije, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (agencija) pa bi morala akreditacijske postopke izvesti v skladu s svojim programom dela, vendar najpozneje do 31. 12. 2012. Hkrati izvemo, da ministrstvo pripravlja spremembe zakona o visokem šolstvu, s katerimi bi rešilo nastali položaj, za katerega pa ni odgovorno. Gre za podaljšanje rokov za odločitev agencije o podaljšanju akreditacij visokošolskim zavodom. Zapisano je še, da je med »zamudniki« tudi Univerza v Mariboru.

Naj na začetku povemo, da so spremembe Zakona o visokem šolstvu potrebne zaradi nerazumnih oziroma prekratkih rokov, ki jih je za podaljšanje akreditacije postavil zakonodajalec, na kar je agencija že opozarjala; pa tudi zaradi nekonsistentnosti zakonskih določb o začetku postopkov za podaljšanje akreditacije oz. vlaganju vlog: v 51. r členu je določeno, da postopek za izvedbo zunanje evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa (kar je pogoj za podaljšanje akreditacije) začne agencija, lahko pa ga predlaga tudi visokošolski zavod, v 23. členu prehodnih določb zakona (ZViS-G) (ki je v članku omenjen) pa, da morajo vlogo za postopek podaljšanja akreditacije vložiti visokošolski zavodi. Agencija je zato v 33. členu (začetek postopka) Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (merila) določila, da se postopek za podaljšanje akreditacije začne na predlog vlagatelja, če pa ga vlagatelj ne sproži, ga po uradni dolžnosti pozove agencija.

V šestem odstavku 23. člena ZViS-G je res določeno, da morajo visokošolski zavodi, za katere je preteklo več kot sedem let od dokončnosti strokovnega mnenja Sveta RS za visoko šolstvo, vložiti vlogo za podaljšanje akreditacije do 1. novembra 2010, vendar pa je v sedmem odstavku tega člena še določeno, da »ne glede na roke izvedbe postopka iz 51. r člena zakona agencija izvede postopke za podaljšanje akreditacije za visokošolske zavode iz prejšnjega odstavka (torej šestega odstavka) v skladu s svojim načrtom dela, vendar najkasneje do 31. decembra 2012«. Po načrtu, ki ga je v skladu z zakonom sprejela prejšnja direktorica (v članku je sicer navedeno, da ga je sprejel svet agencije, zato pojasnjujemo, da ta skladno z zakonom k načrtu daje soglasje) in je objavljen tudi na spletni strani agencije, je akreditacija Univerze v Ljubljani predvidena v letu 2013, akreditacija Univerze v Mariboru pa v letu 2014. V skladu z načrtom in z merili je svet agencije na 16. seji januarja 2011 sklenil pozvati Univerzo v Ljubljani k oddaji vloge za podaljšanje akreditacije. Vložena je bila 28. 6. 2012, postopek za podaljšanje akreditacije pa poteka po načrtu. Naj še poudarimo, da so vsi študijski programi, ki jih izvajata tako Univerza v Ljubljani kot Univerza v Mariboru, akreditirani v skladu z zakonom, kar pomeni, da so javno veljavni.

 

 Nacionalna agencija Republike Slovenije

za kakovost v visokem šolstvu