EQAR

EQAR

Univerza v Mariboru

Poročila > Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor
www.um.si

Visokošolski zavod: univerza
Odločitev: Svet agencije je sklep o podaljšanju akreditacije Univerze v Mariboru za sedem let sprejel na svoji  74. seji, dne 19. 12. 2013.
Datum dokončnosti odločbe: 25. 2. 2014
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021

Poročilo skupine strokovnjakov:

Naslov: Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda
Priloga: Celotno poročilo

Povzetek:

Univerza v Mariboru je druga po velikosti javna univerza v Sloveniji. Javno je bila razglašena 19. septembra 1975 leta kot logična preobrazba tedanjega Združenja visokošolskih zavodov Maribor, ki je združeval šest visokošolskih zavodov.
Ustanovitev Univerze v Mariboru in razmah raziskovanja sta pospešila razvoj novih fakultet, tako ima univerza danes že 17 članic, na katerih študira približno 22 000 študentov za njih pa skrbi okoli 1800 zaposlenih.
Univerza v Mariboru je dinamična in moderna univerza, ki predstavlja celovito izobraževalno in raziskovalno ustanovo in se nenehno prizadeva za odličnost na vseh področjih svojega delovanja. S krepitvijo humanističnih vrednot, kulturo dialoga in dviganjem ravni zavedanja, univerza prispeva k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega okolja.

V povzetku v celotnem poročilu so podane opažene prednosti in predlogi za izboljšanje na UM tako kot jih je zaznala skupina strokovnjakov in v skladu s presojevanimi področji.
Neskladnosti niso bile ugotovljene.

Prednosti inštitucije

Priložnosti za izboljšanje

Skupina strokovnjakov meni, da so prednosti inštitucije (izbor):

 • Dobra povezanost Univerze v Mariboru z gospodarstvom, kulturnim in javnim življenjem v Podravski regiji in širše.
 • Demokratičnost in transparentnost postopkov na univerzi.
 • Dober vpogled Rektorja in njegove ekipe v delovanje Univerze v Mariboru in izdelana vizija razvoja.
 • Spodbujanje k pedagoški in raziskovalni odličnosti.
 • Dejavnosti  s ciljem poenotenja na kadrovskem področju med članicami UM in med univerzami v Sloveniji (habilitacije, delovna obveznosti, plačila).
 • Izdelana strategija razvoja kadrov (kadrovska politika).
 • Zelo dobro razvit sistem tutorstva in zadovoljstvo diplomantov s študijem in pridobljenim znanjem.
 • Dobro organizirana in urejena Univerzitetna knjižnica. Raven IT storitev na UM je na visokem nivoju, v primerjavi z drugimi univerzami z informacijskimi viri iste velikosti.
 • Sistem zagotavljanja kakovost je vzpostavljen in dobro deluje na večini  fakultet.
 • Izražena namera po vpetosti kulture kakovosti v vse pore zavoda.

Skupina strokovnjakov priporoča naslednje izboljšave (izbor):

 • Več povezovanja univerze z delodajalci, vključevanja v strokovno in raziskovalno delo - predvsem na članicah, ki v svojih študijskih programih ne predvidevajo praktičnega usposabljanja.
 • Čim prej vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov in razvoja njihove kariere ter vzpostaviti sistem za spremljanje pridobljenih kompetenc.
 • Razvoj strategije za načrtovanje vpisa, ki naj temelji na dejanskih potrebah (delovnega) okolja.
 • Razvoj e-učenja in učenja na daljavo.
 • Racionalizacija organizacije UM z zmanjšanjem števila fakultet in študijskih programov, poenotenje in centralizacija upravnih storitev.
 • Povečati število predmetov in študijskih programov, ki se izvajajo v angleškem jeziku, še posebej za namene izmenjav.
 • Povečanje mobilnosti pedagoških in nepedagoških delavcev in povečanje števila gostujočih učiteljev in raziskovalcev.
 • Vzpostaviti sistem spremljanja učnih izidov in kompetenc. Presoja ECTS o dejanski obremenitvi študentov naj se vključi v študentsko anketo.
 • Boljša koordinacija dejavnosti zagotavljanja kakovosti na univerzi – jasno opredeliti postopke, akterje in odgovornosti – usmerjeno k kulturi kakovosti.
 • Večji poudarek na evalvaciji pedagoškega (in raziskovalnega) dela in nagrajevanju odličnosti. Zmanjšati razlike v kakovosti pedagoškega in/ali raziskovalnega dela med članicami.