EQAR

EQAR

Univerza v Novi Gorici

Poročila > Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici
Vipavska c. 13, SI-5000 Nova Gorica
www.ung.si

Visokošolski zavod: univerza
Odločitev: Svet agencije je sklep o podaljšanju akreditacije Univerze v Novi Gorici za sedem let sprejel na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013
Datum dokončnosti odločbe: 20. 11. 2013
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021

Poročilo skupine strokovnjakov:

Naslov: Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda
Priloga: Celotno poročilo

Povzetek:

Univerza v Novi Gorici (UNG) je mlada, po velikosti in številu študentov majhna, sodobna, študentom prijazna univerza, ki je usmerjena v raziskovanje. V času svojega obstoja je vzpostavila omejeno število raziskovalnih področij in študijskih programov, izbira katerih je tesno povezana s potrebami in priložnostmi v lokalnem okolju. Lokacija neposredno ob meji z Italijo ji ponuja priložnost za čezmejno sodelovanje, ki jo univerza tudi izkorišča. Vendar pa univerza, kljub številnim dosežkom njenih sodelavcev in študentov v nacionalnem in mednarodnem okolju še ni dovolj prepoznavna, zato bo v prihodnje morala intenzivneje pristopiti k sami promociji in informiranju zainteresiranih javnosti. UNG ima definirane izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, umetniške in strokovne cilje, ki so skladni z njeno vizijo in poslanstvom. Vendar pa cilji niso formulirani dovolj jasno, zato večina zaposlenih, razen vodstva in organov odločanja, teh ciljev ne prepoznava dovolj. Kljub temu univerza zastavljene cilje uspešno izpolnjuje z učinkovito in racionalno organizacijsko strukturo, v kateri pa ni predvidenega z zakonom predpisanega akademskega zbora. Vodstvu in organom upravljanja nudijo ustrezno podporo strokovne podporne službe, katerih kadrovska zasedba je primerna in delujejo na ravni celotne univerze. UNG sistematično spremlja učne izide, pridobljene kompetence, zaposljivost in konkurenčnost diplomantov, ter ustrezno posodablja učne vsebine študijskih programov. V preteklem obdobju je izvedla tudi učinkovito racionalizacijo izvedbe študijskih programov. Sicer pa enakomerno razmerje med pedagoškim in raziskovalnim delom univerzi omogoča direkten prenos raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces, tako posredno preko profesorskega kadra, ki je v večini primerov zelo aktiven tudi na raziskovalnem področju, kot tudi neposredno z vključevanjem študentov v raziskovalno delo. Primer dobre prakse predstavlja organizacija in izvedba praktičnega usposabljanja na obeh študijskih programih, kjer je takšno usposabljanje predvideno. UNG ima ustrezno kadrovsko strukturo, po številu in kakovosti primerno za izvajanje svojih študijskih programov in raziskovalne dejavnosti. Odnosi med sodelavci univerze in študenti so dobri. Univerza je v preteklih letih povečevala delež polno zaposlenih sodelavcev. Pogodbene zaposlitve omogočajo univerzi določeno stopnjo prilagodljivosti, na drugi strani pa predstavljajo nevarnost za ohranjanje potrebne stabilnosti pedagoškega procesa. V večini primerov so delovna mesta usklajena s pridobljenim nazivom. Univerza se trudi privabiti k sodelovanju najboljše razpoložljive kadre, vendar pa njena merila za habilitacije v nazive kljub temu formalno niso skladna z minimalnimi standardi NAKVIS. UNG izkazuje skrb in usmerjenost na študente in njihovo kakovostno izobraževanje. Študenti so povezani z univerzo, njihovo mnenje pa je izredno pozitivno. Po drugi strani pa študentje nimajo dovolj možnosti za ustvarjanje »univerzitetnega duha« in so medsebojno slabo povezani, kar je posledica razpršenosti univerze na različnih lokacijah. Vodstvo UNG se tega zaveda in v strateškem načrtu predvideva, da se bo univerza združila v kampusu na enem mestu. Ugotovili smo tudi določene neskladnosti, za katere menimo, da jih je mogoče odpraviti v relativno kratkem času, v kolikor bo univerza te neskladnosti prepoznala in takoj pristopila k njihovi odpravi. Ta proces se je po oddaji skupnega evalvacijskega poročila dejansko že začel, tako da so nekatera neskladja že odpravljena, vendar ne vsa.

Prednosti inštitucije

Priložnosti za izboljšanje

Skupina strokovnjakov meni, da so prednosti inštitucije:

- Dobra povezanost univerze z lokalnim, nacionalnim in mednarodnim okoljem.
- Čezmejno sodelovanje pri izvajanju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, kar je nujno glede na specifičnost vsebin izvajanih študijskih programov.
- Štipendiranje razvoja uspešnih študentov iz Fundacije UNG.
- Direkten prenos raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces.
- Dobro organizirano praktično usposabljanje, kjer je to predvideno z učnim načrtom.
- Neformalno uvajalno pred-izobraževanje iz določenih vsebin je organizirano pred prvim semestrom.
- Univerza je raziskovalno naravnana in spodbuja študente k vključevanju v znanstveno-raziskovalne in umetniške projekte.
-Dobro razmerje med finančnimi sredstvi za raziskovalno/ izobraževalno dejavnost.
- Centralizirane informacijsko-komunikacijske storitve na ravni univerze.
- Sistem spremljanja kakovosti na ravni univerze vključuje različne aktivnosti, je učinkovit, sprejet pri zaposlenih in apliciran na ravni univerze in članic.
 

Skupina strokovnjakov priporoča naslednje izboljšave:

- Priložnosti za sodelovanje z okoljem iskati tudi na področju humanistike, kjer je to sodelovanje sedaj dokaj šibko.
- Okrepiti delovanje alumni kluba in povezanost njegovih članov.
- Interni akti in zapisniki sej organov univerze morajo biti javno dostopni.
- Boljše načrtovanje urnika, tudi na študijskih programih, kjer v pedagoškem procesu sodeluje več zunanjih sodelavcev.
- Preveriti ECTS obremenitve in jih po potrebi uskladiti z dejanskim stanjem.
- Ohraniti ali izboljšati razmerje med pogodbeno in redno zaposlenimi sodelavci in s tem zagotavljati ustrezno raven stabilnosti pedagoškega procesa.
- Promovirati mobilnost profesorjev in podpornega osebja.
- Zagotoviti je potrebno Pravilnik za študente s posebnimi potrebami.
- Študentski svet UNG naj poskrbi za formalno ureditev svojega delovanja (Poslovnik).
- Krepitev varnostnih mehanizmov v laboratorijih, ki morajo biti razumljivi tudi tujim raziskovalcem.
- Vključevanje vseh strateških deležnikov v procese izboljševanja študijskih programov, predvsem pa vseh zaposlenih in študentov – tudi v samoevalvacijski proces.
- Seznanitev in obravnava rezultatov anket s študenti in z vsemi zaposlenimi na vseh članicah.