EQAR

EQAR

Univerza v Ljubljani

Poročila > Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana
www.uni-lj.si

Visokošolski zavod: univerza 
Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšani akreditaciji Univerze v Ljubljani za sedem let na svoji 62. seji dne 13.3.2013 
Datum dokončnosti odločbe: 24. 4. 2013 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020

Poročilo skupine strokovnjakov:

Naslov: Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda
Priloga: Celotno poročilo

Povzetek:

Univerza v Ljubljani, UL zavzema osrednje mesto v slovenskem visokošolskem prostoru in v slovenski družbi, saj je dejavna na področjih, ki so posebnega družbenega pomena in tako prispeva h kulturnemu, socialnemu in ekonomskemu razvoju družbe. UL ima v državi nedvomno največ koncentriranega potenciala, tako na področju raziskovalno razvojnega dela kot v procesu visokošolskega izobraževanja. UL je v zadnjem pet letnem obdobju naredila napredek k integrirani univerzi. Morda največji napredek pa je UL v tem obdobju naredila pri zagotavljanju celovitega sistema kakovosti, ki bo v popolnosti šele zaživel. Ustvarjeni pa so vsi pogoji za zagotavljanje celovitega sistema kakovosti. V zaključku izpostavljamo naslednje ključne prednosti in možnosti za izboljšave.

Ugotovljena je bila samo manjša neskladnost z zakonom in merili, ki pa se v času priprave tega poročila že odpravlja.

Prednosti inštitucije

Priložnosti za izboljšanje

Skupina strokovnjakov meni, da so prednosti inštitucije:

 • UL je celovita univerza s tradicijo, dobrim imenom in mednarodno veljavo.
 • Visoka pripadnost univerzi in usposobljenost tako pedagoškega, znanstvenega in umetniškega kot strokovnega osebja.
 • Dolgoročno zastavljena strategija nadaljnjega razvoja UL utrjuje povezanost delovanja zavoda z razvojem ožjega okolja v Sloveniji, kot tudi povečuje uveljavljenost v mednarodnem prostoru.
 • Zavedanje, da je za nadaljnji napredek UL potrebna dobro koordinirana in bolje integrirana univerza.
 • Odlično sodelovanje UL in njenih članic z gospodarskimi in družbenimi subjekti.
 • Dobro spostavljena mreža kariernih centrov.

Skupina strokovnjakov priporoča naslednje izboljšave:

 • Senat naj prevzame vodilno vlogo na področju izvajanja in spremljanja strategije, medtem ko Upravni odbor naj zavzame bolj proaktivno vlogo za doseganje vizije. Razviti je potreben celovit sistem za spremljanje strategije na podlagi kazalnikov, ki ga naj uporabljajo tudi članice UL.
 • Za dosego večjega napredka UL naj bolje izkorišča razpoložljive vire (človeške in opremo), koordinira in zasleduje aktivnosti, postavljati prioritete in definira skupno politiko.
 • Cilj odličnosti na vseh področjih delovanja naj postane bolj poudarjen v komunikaciji z deležniki.
 • Povečati stopnjo mobilnosti zaposlenih in študentov.
 • Sistemsko spremljanje zaposljivosti, zaposlenosti in konkurenčnosti diplomatov na nivoju UL.
 • Realizacija enotnega oz. integriranega informacijskega sistema.