EQAR

EQAR

Poročila strokovnjakov in odločbe

Poročila

Na tej strani so zbrana poročila skupin strokovnjakov o zunanjih evalvacijah visokošolskih zavodov, njihovih študijskih programov in višjih strokovnih šol. Strokovnjaki so zunanji presojevalci iz registra strokovnjakov agencije, vključno s presojevalci študenti, in tuji presojevalci. Poročila, ki so njihova skupna mnenja, so ena od pomembnih podlag za sprejemanje odločitev sveta agencije o akreditacijah v visokem in evalvacijah v višjem strokovnem šolstvu. So pomemben vir o stanju kakovosti in razvoja, s katerim si lahko širša javnost pomaga ustvariti vtis o prednostih in pomanjkljivostih posameznega zavoda, njegovega študijskega programa ali šole.

Poročila skupin strokovnjakov so strukturirana po področjih presoje v skladu z merili za akreditacijo oziroma merili za evalvacijo in sledijo usmeritvam v priročniku za strokovnjake. Na koncu vsakega področja presoje pregledno povzemajo ugotovljene prednosti, priložnosti za izboljšanje in morebitne neskladnosti s pravnimi predpisi. Na koncu posameznega poročila je kratek povzetek in prevod povzetka v angleškem jeziku. Podrobni podatki o presojani zadevi pa so v uvodu poročila.

Objavljena poročila, oddana pred prenovo priročnika za strokovnjake in zunanjo evalvacijo agencije, so bila pripravljena na prejšnjih predlogah za pisanje poročil in so upoštevala prejšnje smernice. Kratke povzetke in prevode nekaterih teh poročil je za objavo na spletni strani pripravil NAKVIS. S prenovo smernic in predlog smo upoštevali priporočila zunanje evalvacije agencije in si hkrati prizadevamo, da bi bila poročila strokovnjakov čim bolj primerljiva.

Do posameznega poročila skupine strokovnjakov dostopite tako, da preko vrste visokošolskega zavoda, njegovega imena in imena študijskega programa prikrmarite do osnovnih podatkov o presojani zadevi, pod katerimi so povezave do poročil iz posameznih zunanjih presoj.