EQAR

EQAR

Akti in zakonodaja > Predlogi predpisov

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predlog predpisa, ki je trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

Opozorilo:

Svet agencije opozarja, da gre pri navedenem predpisu za predlog predpisa, glede katerega svet agencije ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predlagane rešitve v predlogu navedenega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa.

Veseli bomo vsakega vašega predloga, mnenja ali pripombe na zgoraj navedeni predlog Akta o spremembi in dopolnitvi Meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 17. 10. 2018