EQAR

EQAR

Akti in zakonodaja

Akti in zakonodaja

Agencija, vsi njeni organi, vlagatelji in strokovnjaki morajo upoštevati predpise, ki urejajo kakovost v visokem in višjem šolstvu.  V razdelkih levo najdete tako nacionalno zakonodajo, ki velja v terciarnem izobraževanju, kot tudi podzakonske akte, ki jih sprejema svet agencije. Poglavitna naloga agencije je ugotavljanje, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo merila oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise agencije.  

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov določajo postopke in pogoje za akreditacijo in ponovno akreditacijo zavodov in študijskih programov, Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol pa postopke in pogoje za evalvacijo višjih strokovnih šol. Od vrste postopka je odvisno, kateri predpisi oziroma določbe posameznih predpisov pridejo v poštev zanj. V vseh predpisih agencije so upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti (ESG), ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru.

Visoko šolstvo v Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu, višje šolstvo pa Zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Za višje šolstvo je značilna manjša avtonomija kot v visokem šolstvu, zato ga urejajo še drugi zakonski in podzakonski akti, objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Stran ureja: Zala Sečnik