EQAR

EQAR

Strokovnjaki > Postopek vpisa v register strokovnjakov

Kandidati za uvrstitev v register strokovnjakov se prijavijo na podlagi Javnega poziva kandidatom za vpis v register strokovnjakov. Kandidati, ki se prijavijo za vpis v register strokovnjakov, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje ter imeti izkušnje s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. življenjepis
 2. izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
 3. izjavo o izpolnjevanju vsaj treh vrst izkušenj s presojo kakovosti ter priporočila oziroma reference s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.

Kandidatu študentu k prijavi ni treba priložiti izjave iz tretje točke; priložiti pa mora ustrezno dokazilo o statusu študenta na dan, ko se prijavlja na poziv. Kandidat študent priloži tudi potrdilo o uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi svet agencije.

Ko agencija prejme zadostno število prijav za sklic Komisije za odpiranje vlog prijavljenih kandidatov (v nadaljevanju: komisija), se ta sestane in pregleda izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov za vpis v register strokovnjakov po Merilih za uvrstitev v register strokovnjakov (v nadaljevanju: merila). Komisija potrdi kandidata, ki izpolnjuje z merili zahtevane pogoje, prosi za dopolnitev vloge, če se pojavijo nejasnosti v vlogi kandidata ali zavrne vlogo kandidata, ki ne izpolnjuje z merili zahtevane pogoje.

Če komisija potrdi kandidata za uvrstitev v register strokovnjakov, ga agencija vpiše na seznam kandidatov, ki čakajo na izobraževanje. Na izobraževanje se prioritetno povabijo strokovnjaki po področjih, ki v registru Nacionalne agencije Republike Slovenije primanjkujejo.

Kandidati za vpis v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira agencija, iz naslednjih tem in področij:

 1. zakonodaja s področja višjega oziroma visokega šolstva v Republiki Sloveniji;
 2. merila za zagotavljanje kakovosti, ki jih pripravlja agencija;
 3. evropski standardi in smernice s področja zagotavljanja kakovosti ter značilnosti evropskega visokošolskega prostora;
 4. učinkovito in uspešno vodenje projekta;
 5. učinkovito in uspešno delo v skupini;
 6. instrumenti za zagotavljanje kakovosti;
 7. primeri dobre prakse;
 8. priprava in izvedba presoje zaradi prve akreditacije;
 9. priprava in izvedba zunanje evalvacije;
 10. priprava poročil in njihova predstavitev svetu agencije.

Po uspešno opravljenem izobraževanju svet agencije izvede vpis v register strokovnjakov in o tem obvesti vpisane strokovnjake. Strokovnjak podpiše izjavo o nepristranskosti.

Strokovnjak je vpisan v register strokovnjakov za obdobje petih let in je lahko ponovno vpisan, ko preteče pet let od zadnjega vpisa in je uspešno opravil izobraževanje v ta namen. O ponovnem vpisu odloča svet agencije.

Zaradi stalne nadgradnje znanja s področja zagotavljanja kakovosti se morajo v register strokovnjakov vpisani strokovnjaki po potrebi udeleževati delavnic in izobraževanj, ki jih v ta namen organizira agencija, študenti pa še študentskih izobraževanj s področja kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi svet agencije.

Slika 1: Postopek vpisa v register strokovnjakov – javni poziv kandidatom

Agencija lahko v register strokovnjakov vpiše tudi osebo, ki se ni prijavila na javni poziv in za katero svet agencije oceni, da izpolnjuje pogoje, ki jih za vpis v register strokovnjakov določajo merila. Agencija tako osebo povabi k sodelovanju s prošnjo, da pošlje svoj življenjepis in bibliografijo. Svet agencije jo vpiše v register strokovnjakov, če s tem soglaša. Če svet agencije meni, da je zaradi ocene o izpolnjevanju pogojev to potrebno lahko osebo prosi za pojasnilo.

Slika 2: Postopek vpisa v register strokovnjakov - vabilo sveta agencije