EQAR

EQAR

Višja šola za multimedije

Poročila > Višje strokovne šole > Višja šola za multimedije IAM

Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije 
Leskoškova 12, Ljubljana
www.iam.si/visja-sola

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 109. seji, dne 16. 2. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:

Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja šola za multimedije izkazuje aktivno vpetost v okolje, še posebej dobro sodelovanje s podjetji in institucijami na področju medijske produkcije. Aktivno je vključena v Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije, številne praktične projekte z zunanjimi partnerji, doma in v tujini. Glavni cilj povezovanj je spremljanje učnih kompetenc in prepoznavanje potreb okolja ter njihovo vključevanje v izvedbo študijskega programa.

Delovanje višje šole poteka v skladu z zakonodajo in vsebino izobraževalnega programa medijska produkcija, ki ga izvaja. Delovanje je načrtovano in njegovo uresničevanje redno spremljajo. Še posebej fleksibilno in učinkovito je izvajanje PRI in pohvalna skrb za prehodnost študentov in njihovo aplikativno delo pri vseh strokovnih predmetih. Vsi organi so formirani v skladu s predpisi. Na šoli je tako pri zaposlenih kot pri študentih ter medsebojno zaznati visoko stopnjo sodelovalne kulture. Za izvajanje rednega študija ima koncesijsko pogodbo za financiranje po normativih MIZŠ. Šola skrbno razpolaga z javnimi sredstvi in z inovativno obliko nadstandarda daje visoko dodano vrednost izvedbi programa na več nivojih.

VSŠ IAM ima sklenjene zaposlitvene pogodbe za vsa z ZVIS predpisana delovna mesta in večinoma stabilno kadrovsko strukturo, ki jo zagotavlja v okviru zavoda. Prizadeva si za visoko usposobljene in kakovostne predavatelje in inštruktorje, ki so v glavnem zaposleni pogodbeno oz. dopolnjujejo svoje delo tudi na drugih VSŠ s sorodnimi programi. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. V okviru krovnega zavoda IAM je preko redne zaposlitve zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje. Šola spodbuja strokovno usposabljanje in napredovanje ter tudi mobilnost zaposlenih, predvsem pa sodelovanje z gospodarstvom, ki je še posebej intenzivno, saj večina predavateljev/inštruktorjev prihaja iz gospodarstva. Strokovni delavci so dobro informirani in sodelujejo tudi v strokovnih aktivov in drugih organov šole.