EQAR

EQAR

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 
Trg mladosti 3, Velenje
www.scv.si/sl

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 109. seji, dne 16. 2. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Višja strokovna šola (VSŠ) deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Velenje (ŠCV). Ustanovljena je bila leta 1996 s Pogodbo o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda ŠCV.

Višja strokovna šola izvaja izobraževanje po študijskih programih: Informatika, Mehatronika, Elektronika, Geotehnologija in rudarstvo, Gostinstvo in turizem ter Varstvo okolja in komunala. Študij se lahko izvaja v obliki rednega in izrednega študija na vseh programih, v odvisnosti od števila vpisanih študentov. V študijskem letu 2014/15 je šola izvajala redni študij v prvem in drugem letniku za prvih pet naštetih študijskih programov, pri čemer je izvajanje pri programu Geotehnologija in rudarstvo, pri strokovnih predmetih, bilo kombinirano s študenti izrednega študija. Program Varstvo okolja in komunala je bil izvajan samo kot izredni študj.

Poslovnik kakovosti, ki je javno objavljen na spletni strani šole, opredeljuje vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole in za izvajanje akreditiranih študijskih programov.

Šola je močno vpeta v razvoj lokalnega okolja. Sodelovanje šole z okoljem se kaže v organizaciji in odlični izvedbi praktičnega izobraževanja študentov, ki se pogosto konča z uspešno opravljenimi seminarskimi in diplomskimi nalogami za podjetja in organizacije, kjer so študenti opravljali prakično izobraževanje.

Diplomanti ŠCV VSŠ so v okolju prepoznavni, pridobljene kompetence diplomantom omogočajo zaposlovanje, tistim ki so v času študija že bili zaposleni pa napredovanje v delovnem okolju. Predstavniki delodajalcev so med razgovorom povdarili, da diplomanti na šoli pridobijo dovolj ustreznih znanj in so načeloma zaposljivi.

Vodstvo šole spremlja strokovni razvoj zaposlenih na osnovi letne ocene delovne uspešnosti ter skozi letne razgovore in je odprto do vseh deležnikov v procesih na šoli. Zavzetost predavateljev in tudi ostalih zaposlenih se kaže v pozitivnih medsebojnih odnosih in prijetnem delovnem ozračju na šoli, kar so v pogovorih potrdili študenti in diplomanti.

Šola izkazuje skrb za študente in njihovo kakovostno izobraževanje z vključevanjem študentov v strokovno in razvojno dejavnost, z zagotaavljanjem vseh potrebnih informacij, pomoči in svetovanju. Študentom je prav tako omogočeno delovanje in soodločanje v vseh, z zakonom predpisanih organih šole. Prav tako se upošteva mnenje in predlogi študentov pri posodabljanju in izvedbi študijskih programov.

Ob upoštevanju vseh ugotovitev v tem poročilu in dejstvu, da neskladnosti niso bile ugotovljene, skupina strokovnjakov ocenjuje, da Šolski center Velenje, Višja strokovna šola dosega z zakonom in merili predpisane standarde.