EQAR

EQAR

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Slovenj Gradec

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola 
Koroška ulica 11, Slovenj Gradec
www.vss.sc-sg.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 104. seji, dne 15. 9. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
ŠC SG, VSŠ, ki izobražuje po študijskih programih Poslovni sekretar in Ekonomist, izkazuje vzorno vpetost pri gospodarskem, kulturnem in socialnem razvoju ožjega in širšega okolja. VSŠ sodeluje z različnimi organizacijami, tako domačimi kot tujimi. Usmeritve šole so jasne in izvedljive. Šola ima dobro in konkretno opredeljen letni delovni načrt in tudi razvite mehanizme za spremljanje zastavljenih ciljev. Zaposleni, zunanji predavatelji, študenti ter organi šole delujejo v skladu z zakonom, podzakonskimi akti ter drugimi relevantnimi splošnimi pravnimi akti. Šola strokovno in razvojno sodeluje v različnih strokovnih društvih, se povezuje z drugimi višjimi šolami in izvaja različne projekte in strokovne dogodke. Sistem zagotavljanja kakovosti višje strokovne šole je primeren in učinkovit, vsebuje vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole in izvajanje študijskih programov ter stalno izboljševanje kakovosti. Sistem za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je sistematiziran.