EQAR

EQAR

Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Tehniški šolski center Maribor

Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola 
Zolajeva 12, Maribor
www.tscmb.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 99. seji dne 17. 3. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Tehnični šolski center Maribor, Višja strokovna šola aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v Skupnost višjih šol Slovenije. Pridobljeno imajo tudi Erasmus listino in izvedene prve mobilnosti predavateljev. Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi. Višja šola ima ustrezno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Inštruktorji in laboranti izpolnjujejo kadrovske pogoje. Direktor Šolskega centra, ravnateljica VSŠ, predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja so redno zaposleni, referentka za študijske zadeve in knjižničarka sta redno zaposleni. V okviru Šolskega centra je zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje. V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko diplomskih nalog in praktičnega izobraževanja. Uspešno deluje Študentska skupnost, ki ima veliko podporo tudi pri vodstvu. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji za izvajanje izobraževalnih programov so kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e-učilnice, kjer so dostopna tudi vsa gradiva. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo.

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.

V TŠC Maribor, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.