EQAR

EQAR

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Poročila > Višje strokovne šole > Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 
Prešernova 32, Bled
www.vgs-bled.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 99. seji dne 17. 3. 2016.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Šola je bila prvi javni samostojni višješolski izobraževalni zavod v Sloveniji. Izkazuje ustrezno vpetost v okolje. Sodeluje z lokalnim in širšim družbenim okoljem, s podjetji pripravlja različne projekte, v katere se vključujejo študenti in osebje šole.   Zagotovljena je racionalna raba javnih virov, v letu 2014 šola izkazuje zelo dober poslovni rezultat. Jasno so razvidni izobraževalni in strokovni cilji ter strategija delovanja in razvoja šole z načrtom za uresničevanje ciljev. Notranja organiziranost in delovanje vseh organov šole je pregledno. Šola ne usklajuje vpisa s potrebami okolja in ne spremlja dovolj sistematično zaposljivosti diplomantov.  Šola ima  vzpostavljeno ustrezno kadrovsko strukturo pedagoškega in administrativno tehničnega osebja, ki je po obsegu in strukturi primerna za izvajanje obstoječih študijskih programov in strokovne dejavnosti. Zaposleni v šoli so organizirani v dveh organizacijskih enotah, to je v VSŠ in v MIC. V programu Velnes bi kazalo povečati število redno zaposlenih predavateljev. Študentom in bodočim študentom šola omogoča dostop do informacij v zvezi s študijem, ne pa tudi v zvezi z zaposljivostjo. Zagotoviti bi kazalo višjo zahtevnost pri preverjanju znanja. Diplomanti tudi pogrešajo več kompetenc pri tujih jezikih in poslovno ekonomskih znanjih.  Šola izkazuje zelo kakovostne  materialne razmere za izvajanje vseh svojih dejavnosti - s primernimi prostori in opremo, ki omogoča uresničevanje njenega poslanstva, vizije in ciljev. Materialni pogoji, prostori in oprema so primer dobre prakse, še posebej, ker je to edina šola v državi, ki upravlja z modernim, nedavno renoviranim hotelom, v katerem se izvaja del  študentske prakse.  Z materialnimi pogoji so zadovoljni vsi deležniki. Šola ima vzpostavljen učinkovit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. V Poslovniku o kakovosti so opredeljeni vsi procesi in določene odgovornosti in pooblastila. V šoli si prizadevajo za uvajanje novosti in preko razgovorov, anket dajejo možnost vsem deležnikom za predloge in pripombe.