EQAR

EQAR

DOBA EPIS, d.o.o., Višja strokovna šola Maribor

Doba Epis, d.o.o., Višja strokovna šola Maribor
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
www.visja.doba.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 93. seji dne 17. 9. 2015.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Skupina strokovnjakov ugotavlja, da šola aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci in z drugimi institucijami v svojem okolju kot tudi v širšem okolju z aktivno vključenostjo v Skupnost višjih šol Slovenije. Šola deluje v skladu s pravnimi predpisi, opredeljenim poslanstvom in vizijo. Delovanje je načrtovano, realizacija se spremlja. V šoli delujejo vsi organi v skladu s pravnimi predpisi in v taki sestavi, kot to določajo pravni predpisi. Kadrovska struktura je stabilna. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu s pravnimi predpisi. Stalno zaposleni za polni delovni čas so ravnateljica šole, strokovna sodelavka za študentske zadeve in organizatorka praktičnega izobraževanja. Študenti so dobro obveščeni o dogajanju na šoli, saj je informacijsko – komunikacijska tehnologija na šoli na izredno visoki ravni. Študenti so vključevani v vse organe šole v skladu s pravnimi predpisi. Aktivno so vključeni tudi v sam izobraževalni proces, predvsem preko projektov, diplomskih nalog in praktičnega izobraževanja. Omogočena jim je odprta komunikacija, njihove predloge za izboljšanje izobraževanja vodstvo šole upošteva. Materialni pogoji za izvajanje študijskih programov so kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko – komunikacijsko tehnologijo. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo. V šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.