EQAR

EQAR

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Poročila > Višje strokovne šole > Izobraževalni center Geoss d. o. o.

Izobraževalni center Geoss, Višja strokovna šola, Litija
Trg na stavbah 8a, 1270 Litija
www.ic-geoss.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 88. seji dne 19. 2. 2015. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:

IC GEOSS, Višja strokovna šola aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v Skupnost višjih šol Slovenije. Pridobila je tudi listino Erasmus+.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Direktorica, ravnateljica VSŠ, predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja in referentka za študijske zadeve so redno zaposleni. V okviru Izobraževalnega centra je zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.

V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so  vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko projektnih nalog na praktičnem izobraževanju in aplikativnih diplomskih nalog. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so, s pridobitvijo novih prostorov za izvajanje izobraževalnih programov, kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo.

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem vodenja kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru predlogov in ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.

V IC GEOSS, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.