EQAR

EQAR

Erudio Izobraževalni center, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > ERUDIO Izobraževalni center

ERUDIO Izobraževalni center, VIšja strokovna šola

Litostrojska 40, 1000 Ljubljana
visjasola.erudio.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 84. seji dne 20. 11. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:

Izobraževalni center ERUDIO, Višja strokovna šola je aktivno vpeta v okolje, kar je razvidno iz opredelitev v poslanstvu in viziji razvoja šole ter nato v sodelovanju z delodajalci in ostalimi institucijami v svojem ožjem in širšem okolju. Okolju in (potencialnim) študentom prilagaja tudi nabor in izvedbo svojih študijskih programov ter s tem omogoča uspešen študij ob delu (večina študentov je zaposlenih). Pri tem še posebej aktivno razvija sodobne oblike e-študija. VSŠ je aktivno vključena v Skupnost višjih šol Slovenije, izvaja številne projekte z zunanjimi partnerji, sodeluje na konferencah in jih organizira. Šola nima pridobljene Erasmus listine za mobilnost študentov in osebja.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi. Pri svojem delovanju večinoma sledi v dokumentih in razgovorih  opredeljenemu poslanstvu in viziji, kar je bilo ugotovljeno iz vsebine opravljenih razgovorov na sami šoli.

Šola ima vzpostavljeno minimalno ustrezno kadrovsko strukturo kot jo predpisuje zakonodaja. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Inštruktorji in laboranti izpolnjujejo kadrovske pogoje. Vsa delovna mesta, ključna za uspešen management inštitucije, so pokrita s stalno zaposlitvijo za NDČ, v polnem ali delnem obsegu vezano na VSŠ. Trenutno se šola sooča s situacijo zamenjave na ključnem vodilnem delovnem mestu ravnateljice, kar povzroča manjše težave pri usklajevanju dela.

V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Ker gre za zaposlene študente je posebna skrb posvečena razvoju čim bolj ustrezne oblike študija na daljavo, kar tovrstnim študentom omogoča lažje razporejanje prostega časa in tudi pridobivanje koristnih splošnih kompetenc za rabo sodobne IKT. Študentom je omogočeno delovanje, kot je to določeno v zakonu. Šola omogoča študentom, da oblikujejo študentski svet, a se zaradi izrednega študija ne povezujejo na ravni celotne višje šole. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e-učilnice in študij na daljavo, ki poteka v določenih programih na način t.i. blended learning, čemur je namenjen poseben prostor z ustrezno avdio - vizualno opremo. Prostori in oprema so večinoma prilagojeni tudi študentom s posebnimi potrebami, razen da šola nima ustreznega dvigala za gibalno ovirane študente. Šola razpolaga s knjižnico, ki si jo deli z drugimi enotami zavoda.

Sistem zagotavljanja in spremljanja kakovosti VSŠ je primeren in v skladu s standardi. Formalno vsebuje vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole in izvajanje študijskih programov ter stalno izboljševanje kakovosti. Delovanje šole se načrtuje sproti in celovito; izvajanje načrtov se redno spremlja, napake in pomanjkljivosti pa odpravljajo. Šola vsako leto izvaja samoevalvacijo, katere ugotovitve so zapisane v samoevalvacijskem poročilu, so pa manjše težave pri javnem objavljanju teh dokumentov.

V Izobraževalnem centru ERUDIO, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.