EQAR

EQAR

Šolski center Ptuj

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Ptuj

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj
www.s-scptuj.mb.edus.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 82. seji dne 18. 9. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
ŠC Ptuj, Višja strokovna šola se izredno aktivno povezuje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v Skupnost višjih šol Slovenije, v številne projekte z zunanjimi partnerji, v predstavitve na sejmih in konferencah. Pridobljeno imajo tudi Erasmus listino in izvedene prve mobilnosti.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Direktor Šolskega centra, ravnatelj VSŠ, predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja so redno zaposleni, referentki za študijske zadeve in knjižničarka so prav tako redno zaposleni. V višji šoli imajo zaposleno tudi poslovno sekretarko. V okviru Šolskega centra je zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.

V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko projektov, diplomskih nalog, praktičnega izobraževanja. Šola spodbuja študente Mehatronike v izdelavo uporabnih strojev in naprav v okviru njihovih diplomskih nalog. Uspešno deluje Študentska skupnost, ki ima veliko podporo tudi pri vodstvu. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni. Izvedba je podprta z najsodobnejšo opremo in informacijsko tehnologijo. Pri zagotavljanju najsodobnejše opreme se šola uspešno povezuje z delodajalci. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e-učilnice, kjer so dostopna tudi vsa gradiva. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo.

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. V šoli so pregledno evidentirani vsi procesi. Šola se zaveda priložnosti za uvajanje izboljšav in jih zato tudi uvaja. Samoevalvacijska poročila so javno objavljena na spletnih straneh šole. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.

V Šolskem centru Ptuj, Višji strokovni šoli ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.