EQAR

EQAR

Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

Poročila > Višje strokovne šole > Biotehnični izobraževalni center

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ižanska 10, 1000 Ljubljana
www.bic-lj.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 82. seji dne 18. 9. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Zunanja evalvacija BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA je potekala na osnovi analize predhodno posredovane in na pobudo imenovane Skupine strokovnjakov, dodatno predložene pisne dokumentacije in dvodnevnih strukturiranih intervjujev s predstavnicami vodstva zavoda (direktorico in predsednico sveta zavoda) in višje strokovne šole (ravnateljico), pedagoškega in strokovnega osebja, upravno-tehničnega osebja, predstavnikov delodajalcev ter študentov.

Vodstvo šole je izdelalo in posredovalo Skupini strokovnjakov zelo obširno pripravljeno dokumentacijo v skladu z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. V času obiska Komisije je nudilo dostop do potrebnih dodatnih dokumentov in podatkov.

Pogoji za delo Skupine strokovnjakov za zunanjo evalvacijo so bili zelo dobri.

Postopek je potekal v okviru predhodno pisno potrjenega urnika, ni pa bil v intervju organov šole vključen predsednik Strateškega sveta šole zaradi njegove odsotnosti.

Člani Skupine strokovnjakov so oblikovali dnevno poročilo, sproti usklajevali svoja opažanja in preverjali posamezna izvajanja poročevalcev na osnovi uradno predloženih dokumentov in veljavne zakonodaje s področja višjega strokovnega šolstva. Člani komisije so bili zadolženi za pripravo poročila po posameznih poglavjih in za oblikovanje mnenj k posameznim področjem ter skupnemu poročilu.

Skupine strokovnjakov lahko zaključi, da je splošno stanje na BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA dobro, da se tako zaposleni, predavatelji kakor tudi študenti, ki sodelujejo v pedagoškem procesu zavedajo in prevzemajo vsak svoj del obveznosti in odgovornosti, da se študijski proces lahko izvaja v načrtovanih časovnih in vsebinskih okvirih.

Prednosti na posameznih področjih delovanja šole so predstavljene v posameznih poglavjih poročila, prav tako pa so opisana in predstavljena priporočila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma izboljšanje delovanje šole, ki jih Skupina strokovnjakov predlaga za dvig kakovosti procesov in proizvodov, kakor tudi zadovoljstva vseh deležnikov šole - študentov, zaposlenih, predavateljev, ustanoviteljev in ostale zainteresirane javnosti.

Višja strokovna šola BIC aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju, v projektih z zunanjimi partnerji,  predstavitvah na sejmih, konferencah in udeležbi na strokovnih tekmovanjih. Pridobljeno imajo tudi Erasmus listino in izvedenih nekaj mobilnosti. Glede na programe, ki jih izvajajo (zlasti na dejavnosti turizem in gostinstvo) pa pogrešamo več mobilnosti v tujino za študente.   

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi. Ocenjujemo pa, da ni primerno da je ravnateljica tudi predsednica Komisije za zagotavljanje kakovosti.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo, ca. polovica je redno zaposlenih predavateljev, polovica pa je zunanjih in prihaja iz gospodarstva. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Inštruktorji in laboranti izpolnjujejo kadrovske pogoje. Direktorica Šolskega centra, ravnateljica VSŠ, predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja so redno zaposleni, referentki za študijske zadeve in knjižničarki zavoda so redno zaposlene. V okviru Šolskega centra jo zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.

V šoli je prisotna skrb za študente in njihovo vključevanje v organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so  vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko projektov, diplomskih nalog, praktičnega izobraževanja. Ustanovljen je Študentski svet, ki ima podporo pri vodstvu, a je premalo aktiven. Študenti imajo na voljo potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e-učilnice, kjer so dostopna tudi vsa gradiva; a predavatelji jih še  precej različno uporabljajo. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi ministrstva in pridobljena na trgu. Zavod ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo. VSŠ pa ne vodi ločeno finančne realizacije, ampak le finančno realizacijo na nivoju šolskega centra – Zavoda, kar skupina ocenjuje kot neustrezno.

V višji šoli je vzpostavljen sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva večine deležnikov, razen delodajalcev. Sistem kakovosti pa je potrebno še optimizirati in  zagotoviti vse povezave procesov ter dokumentacije. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni deležniki šole (ne pa vsi člani študentskega sveta), a le delno javno objavljeni.

V Višji strokovni šoli BIC ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.