EQAR

EQAR

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

Akreditacija

Poglavitna naloga agencije je ugotavljanje, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo Merila za akreditacijo oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise agencije.

Vrste akreditacij:

-       prva akreditacija visokošolskega zavoda, ki se podeli za obdobje petih let ali pa svet agencije vlogo zavrne;
-       akreditacija študijskega programa, ki se podeli za nedoločen čas ali pa svet agencije vlogo zavrne;
-       podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda, ki se podaljša za obdobje petih let, krajše obdobje od petih let ali pa se ne podaljša;
-       akreditacija sprememb visokošolskega zavod, ki se podeli ali pa je vloga zavrnjena.

Redna zunanja evalvacija visokošolskega zavoda je obvezni del postopka podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda. Zunanja evalvacija se lahko izvede tudi kot izredna evalvacija visokošolskega zavoda ali izredna evalvacija študijskega programa kadar koli med veljavnostjo akreditacije. 

Pomembne naloge agencije so redno sodelovanje z deležniki v visokem šolstvu, svetovanje pri vzpostavljanju sistemov kakovosti visokošolskih zavodov ter stalno spodbujanje izboljševanja kakovosti visokega šolstva. Zato redno opravlja tudi letne evalvacije vzorca študijskih programov.

Vrste zunanjih evalvacij, ki jih izvaja agencija:

-       redna evalvacija visokošolskega zavoda,
-       izredna evalvacija visokošolskega zavoda,
-       izredna evalvacija študijskega programa,
-       evalvacija vzorca študijskih programov.

Vloga za akreditacijo in zunanjo evalvacijo mora biti pripravljena v skladu z ZViS in Merili za akreditacijo. Izpolnjena mora biti v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga mora vlagatelj poprej registrirati v varnostni shemi. Priloge se pripnejo na elektronski obrazec v elektronski obliki.

Vloga je v slovenskem jeziku. Če so priloge v tujem jeziku, lahko agencija od vlagatelja zahteva, da predloži prevod dela ali vseh prilog. Povzetek vloge je potrebno oddati tudi v angleškem jeziku. 

Arhiv (pretekli obrazci in usmeritve):