EQAR

EQAR

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Postojna

Šolski center Postojna
Ljubljanska 2, 6230 Postojna
www.vspo.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 78. seji dne 17. 4. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Višja strokovna šola Postojna aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju. V širše okolje se vključuje preko Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije in Združenja javnih šol Slovenije. Pridobljeno imajo tudi Erasmus listino in izvedene prve mobilnosti za praktično izobraževanje.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Inštruktorji in laboranti izpolnjujejo kadrovske pogoje. Direktorica Šolskega centra, ravnateljica VSŠ, predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja so redno zaposleni, referentka za študijske zadeve in knjižničarka sta redno zaposleni. V okviru Šolskega centra jo zagotovljeno tudi računovodstvo in ostalo tehnično osebje.

V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v sam izobraževalni proces, povezovanje s gospodarstvom pa izkazujejo preko diplomskih del, ki so praktično naravnana in preko praktičnega izobraževanja. Študentski svet deluje, vendar ni zelo aktiven. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e-učilnice, kjer so dostopna tudi vsa gradiva. Finančna sredstva za delovanje šole so zagotovljena v skladu z normativi in šola ima kontrolo nad njihovim načrtovanjem in porabo.

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.

V Višji strokovni šoli Postojna ni bilo ugotovljenih neskladnosti na nobenem izmed področij, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol.