EQAR

EQAR

Lampret Consulting, d. o. o.,Višja strokovna šola, Nova Gorica

Poročila > Višje strokovne šole > Lampret Consulting d. o. o.

Lampret Consulting, d. o. o., Višja strokovna šola, Nova Gorica 
Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
www.lampret-consulting.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 78. seji dne 17. 4. 2014. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Lampret consulting d.o.o., višja strokovna šola, aktivno sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot tudi z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju. V širše okolje je vključena tudi preko aktivnega vključevanja v Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje šole načrtujejo in njegovo uresničevanje tudi redno spremljajo. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.

Direktorica, ravnatelj, vodja referata za študijske zadeve in knjižničarka so redno zaposleni. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Inštruktorji izpolnjujejo kadrovske pogoje.

Šola izkazuje stalno skrb za študente in jih vključuje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v izobraževalni proces preko seminarskih in diplomskih nalog ter praktičnega izobraževanja. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji za izvajanje izobraževalnih programov so primerni, njihova izvedba je podprta z ustrezno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja so e- gradiva. Finančna sredstva za delovanje šole zagotavlja ustanovitelj in lastnik šole ter ima nadzor nad njihovim načrtovanjem in porabo.

V šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki zagotavlja redno izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva vseh deležnikov. Šola uvaja izboljšave v primeru ugotovljenih odstopanj od planiranih vrednosti. Z rezultati samoevalvacijskih poročil šole so seznanjeni vsi deležniki.

Pri ocenjevanju višje strokovne šole Lampret consulting nismo naleteli na neskladnosti pri nobenem izmed področij ocenjevanja, opredeljenih v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih šol Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju.