EQAR

EQAR

Much, d. o. o., Višja strokovna šola, Ljubljana

Much, d. o. o., Višja strokovna šola, Ljubljana
Koprska 94, 1000 Ljubljana
www.muchvs.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 79. seji dne 15. 5. 2014. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Much, d.o.o., Višja strokovna šola  sodeluje z okoljem, tako z delodajalci kot z združenji in ostalimi institucijami v svojem okolju, kot tudi v širšem okolju preko aktivnega vključevanja v  projekte z zunanjimi partnerji. Ugotovljeno pa je bilo, da je bilo navedenih aktivnosti v zadnjem letu malo. Pridobili so si tudi listino Erasmus. Mobilnosti študentov in predavateljev zadnja leta ni.

Višja šola deluje v skladu z zakonodajo in izobraževalnimi programi. Delovanje je načrtovano in realizacija se spremlja. V višji šoli delujejo vsi organi v skladu s predpisi in v taki sestavi, kot določajo predpisi.

Višja šola ima stabilno kadrovsko strukturo. Predavatelji imajo veljavna imenovanja v skladu z zakonodajo. Direktor, ravnatelj VSŠ, referentka za študijske zadeve, ki opravlja tudi vlogo organizatorja praktičnega izobraževanja ter poslovna sekretarka so redno zaposleni, knjižničarka sodeluje pogodbeno.

V šoli je prisotna permanentna skrb za študente in njihovo vključevanje v vse organe šole v skladu z zakonodajo. Študenti so aktivno vključeni v sam izobraževalni proces tudi preko diplomskih nalog in praktičnega izobraževanja. Študentska skupnost formalno ne deluje, kljub temu da študentom vodstvo šole predlaga ustanovitev te skupnosti. Študenti imajo na voljo vse potrebne informacije, zagotovljeni sta jim odprta komunikacija in možnost dajanja predlogov.

Materialni pogoji so za izvajanje izobraževalnih programov kakovostni. Knjižnica je majhna s skromnim knjižnim fondom. Pred podpisom pa je pogodba s knjižnico EF. Vsi študenti pa za vsak predmet prejmejo gradivo. Izvedba je podprta s sodobno opremo in informacijsko tehnologijo. Podpora večji individualizaciji izobraževanja je e-učilnica, ki pa se slabo uporablja, tako s strani predavateljev, kot študentov. Finančno poslovanje šole je v zadnji dveh letih slabše. Šola si prizadeva zniževati stroške in na ta način nadomesti izpad prihodkov.

V višji šoli je vzpostavljen celovit sistem kakovosti, ki vključuje izvedbo samoevalvacij in ugotavljanja zadovoljstva deležnikov. Šola uvaja izboljšave in ukrepe v primeru ugotovljenih odmikov. Z rezultati samoevalvacijskih poročil so seznanjeni vsi deležniki.