EQAR

EQAR

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola Dutovlje, Koper

Poročila > Višje strokovne šole > Izobraževalni center Memory

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola Dutovlje, Koper
Dutovlje 32, 6221 Dutovlje
www.memory.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 77. seji dne 20. 3. 2014. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Šola Izobraževalni center Memory d. o. o., Višja strokovna šola ima izdelano in objavljeno vizijo in poslanstvo, v katerem je opredeljena vloga, izdelano ima tudi strategijo razvoja. V Šoli izobražujejo študente v programu Ekonomist, v manjšem obsegu izvajajo tudi druge aktivnosti vseživljenjskega učenja (delavnice, okrogle mize, vključevanje v projekt Erasmus, v Teden vseživljenjskega učenja … ). Šola za svoje delovanje ne porablja javnih virov, saj izvaja le izredni študij, njeno delovanje pa se financira iz šolnin. Šola pri svojem delovanju sledi poslanstvu in viziji, na tej podlagi vodstvo pripravlja in usmerja strateško in operativno načrtovanje šole.

Šola izkazuje kakovostne materialne razmere za izvajanje vseh dejavnosti šole. Prostori in oprema so primerni za uresničevanje poslanstva, vizije in ciljev, izvajanje študijskih programov in drugih s tem povezanih dejavnosti šole.

Šola ima vzpostavljen primeren in učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti šole, ki predvideva vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole in izvajanje študijskih programov ter stalno izboljševanje kakovosti. Ta sistem omogoča sprotno in celovito načrtovanje dejavnosti šole, redno spremljanja izvajanja načrtov ter odpravljanje napak in pomanjkljivosti. Šola skrbi za razvoj kadrov, posebej zaposlenih.