EQAR

EQAR

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Šentjur

Šolski center Šentjur 
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur pri Celju
www.sc-s.si/sola

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 77. seji dne 20. 3. 2014. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Višja strokovna šola Šentjur ima javno objavljeno poslanstvo, vizijo in razvojne cilje ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti. V Poslovniku kakovosti so predeljeni ključni vidiki delovanja šole, izobraževanje, praktično delo, kadrovska politika, zagotavljanje materialnih in finančnih virov. Poslovnik kakovosti in poslovnik delovanja komisije za kakovost sta objavljena na strani šole.

V dolgoročnem razvojnem načrtu je predstavljena strategija šole, vendar predlagamo, da se v strategijo vključijo tudi predvideni ukrepi za njeno izvajanje in operativni vidik delovanja šole v povezavi z neposrednim okoljem in potrebami po zaposlovanju diplomantov.

Vse dejavnosti zavoda so načrtovane v Letnem delovnem načrtu, ki ga vsako leto pripravi vodstvo šole in obravnavata predavateljski zbor in strateški svet. Šola te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu vseh deležnikov. V aktivnosti za zagotavljanje kakovosti je vključena večina deležnikov. Analize evalvacij se obravnavajo na organih šole in so ob koncu leta brane v Letnem delovnem poročilu. Samoevalvacijska poročila so objavljena na spletni strani šole.