EQAR

EQAR

Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center Škofja Loka

Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
www.scsl.si/visja-strokovna-sola

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 76. seji dne 20. 2. 2014.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
VSŠ ŠC Škofja Loka izraža ustrezno videnje lastne vloge pri gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ožjega in širšega okolja z javno objavljenim poslanstvom in vizijo razvoja. V klimi celotnega zavoda in šole je zaslediti identifikacijo s poslanstvom in povezanost celega kolektiva. Prav tako šola izkazuje povezanost z gospodarskim razvojem lokalnega okolja ter sodelovanje z njima. Diplomanti in študenti šole so v okolju prepoznavni in predstavljajo pomembno vez med šolo in okoljem, nekoliko manj pa je evidentno sistematično analiziranje učinkov, ki jih ima delovanje VSP na ožje in širše gospodarsko ter socialno okolje.

Šola pri svojem delovanju sledi opredeljenemu poslanstvi in viziji, načini za doseganje ciljev ter notranja organiziranost in delovanje organov so opredeljeni v LDN in strateškem načrtu. Zaposleni in študenti ter organi šole delujejo v skladu z zakonom, prisotno je strokovno in razvojno sodelovanje z več deležniki. Učno osebje, ki je večinoma zunanje, prihaja direktno iz prakse, kar zagotavlja posodabljanje vsebin z dosežki strokovnjakov.