EQAR

EQAR

IZRAZ Ljubljana, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > IZRAZ Ljubljana

IZRAZ Ljubljana, Višja strokovna šola
Poklukarjeva 70, 1000 Ljubljana
www.izraz.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 72. seji dne 17. 10. 2013.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Zunanja evalvacija IZOBRAŽVALNO RAZVOJNEGA ZAVODA IZRAZ, OE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA IZRAZ, Ljubljana, je potekala na osnovi analize predhodno posredovane in na pobudo imenovane Skupine strokovnjakov, dodatno predložene pisne dokumentacije in enodnevnih strukturiranih intervjujev s predstavnico vodstva višje strokovne šole (ravnateljico), pedagoškega in strokovnega osebja, upravno-tehničnega osebja ter študentov.

Vodstvo šole je izdelalo in posredovalo Skupini strokovnjakov dokumentacijo v skladu z  Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. V času obiska Komisije je nudilo dostop do potrebnih dodatnih dokumentov in podatkov.

Skupina strokovnjakov lahko zaključi, da je splošno stanje na zavodu zadovoljivo, da se tako zaposleni, predavatelji kakor tudi študenti, ki sodelujejo v pedagoškem procesu zavedajo in prevzemajo vsak svoj del obveznosti in odgovornosti, da se študijski proces lahko izvaja v načrtovanih časovnih in vsebinskih okvirih.

Prednosti na posameznih področjih delovanja šole so predstavljene v posameznih poglavjih poročila, prav tako pa so opisana in predstavljena priporočila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma izboljšanje delovanja šole, ki jih Skupina strokovnjakov predlaga za dvig kakovosti procesov in proizvodov, kakor tudi zadovoljstva vseh deležnikov šole – študentov, zaposlenih, predavateljev, ustanoviteljev in ostale zainteresirane javnosti.

Skupina strokovnjakov je ugotovila iz predložene dokumentacije in na obisku, v intervjujih, tudi dve neskladnosti in sicer na področju kadrov z zaposlitvijo organizatorja praktičnega izobraževanja ter priznavanja praktičnega izobraževanja za izredne študente, v zvezi z veljavnim Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in sprejetimi podzakonskimi akti.

Neskladnost v zvezi z zaposlitvijo organizatorja praktičnega izobraževanja je šola odpravila s sklenitvijo aneksa k pogodbi v času postopka in ga posredovala skupini strokovnjakov z odzivnim poročilom. Neskladnosti glede priznavanja praktičnega izobraževanja pa bo šola odpravila s študijskim letom 2013/2014.