EQAR

EQAR

Abitura, d. o. o., Višja strokovna šola, Celje

Poročila > Višje strokovne šole > Abitura d. o. o.

Abitura, d. o. o., Višja strokovna šola, Celje
Lava 7, 3000 Celje
www.abitura.si/2014

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Višja strokovna šola Abitura iz Celja (z dislocirano enoto v Zagorju ob Savi) izkazuje vpetost v okolje s svojo tradicijo, ugledom in prepoznavnostjo v lokalnem okolju ter zadovoljstvom študentov. Na spletni strani objavlja svoje poslanstvo, vizijo in vrednote.

Prepričali smo se o njeni aktivni vlogi pri gospodarskem in socialnem razvoju ožjega in širšega lokalnega okolja. Sklenjene ima pogodbe z različnimi partnerji o praktičnem izobraževanju svojih študentov, izbiri študentov, izbiri mentorjev v podjetju (organizaciji) pa posveča velik pomen, saj imajo le-ti ključno vlogo pri doseganju ciljev praktičnega izobraževanja.

Na področju spremljanja učnih izidov in kompetenc študentov/diplomantov ter povezanosti med kompetencami diplomantov in razpoložljivimi zaposlitvami v okolju Abitura spremlja zaposlenost in konkurenčnost diplomantov na trgu dela predvsem preko stikov z delodajalci pri izvajanju obveznega praktičnega usposabljanja za študente.

Iz ključnih dokumentov so razvidni izobraževalni in strokovni cilji, strategija delovanja in razvoja šole ter študijskih programov, kot tudi izvedba izobraževanja, notranja organiziranost in delovanje vseh organov Abiture. /…/

Skladno z zakonom je organ šole komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki je ustrezno sestavljena. Samoevalvacijsko poročilo je vzorno izdelano in javno objavljeno, obravnavajo ga vsi organi.

Abitura meri zadovoljstvo vseh deležnikov z izvedbo različnih anket, po njihovi analizi pa zbirajo predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in sprejme ustrezne ukrepe. Šola je evalvacijski obisk skupine strokovnjakov dočakala zelo dobro pripravljena, nedolgo tega so namreč izvedli simulacijo njene notranje institucionalne evalvacije.

Sklepamo, da Abitura deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol NAKVIS.