EQAR

EQAR

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Prometna šola Maribor

Prometna šola Maribor
Preradovičeva ul. 33, 2000 Maribor
www.vpsmb.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Šola ima objavljeno poslanstvo, vizijo in strategijo ter vzpostavljen soliden sistem zagotavljanja kakovosti na formalni ravni, v praksi pa še obstaja pomemben prostor za izboljšave predvsem pri delovanju Strateškega sveta, delno pa tudi Komisije za kakovost – še posebej pa pri vplivanju obeh na najpomembnejše razvojne odločitve zavoda. Ključni procesi na šoli (izobraževalni proces, skrb za kadre in skrb za zagotavljanje finančnih sredstev) tečejo učinkovito in postopoma prehajajo proti enakomerni in zakonsko ustrezni porazdelitvi kompetenc v ustroju šole.

Dejavnosti šole so načrtovane v Letnem delovnem načrtu, šola te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu večine deležnikov. V aktivnosti za zagotavljanje kakovosti je vključeno vse več sodelujočih v vseh ključnih procesih. Samoevalvacijska poročila ter praksa vodenja kažeta na postopno konsolidacijo procesa spremljanja predlogov za izboljšave z opredeljenimi roki in odgovornimi osebami za izvedbo.

Študenti imajo dobre pogoje za študij in so primerno formalno vključeni v organe upravljanja zavoda, z možnostjo izboljšav na področju povezovanja predstavnikov s širšo študentsko populacijo, Kadrovska politika šole je ustrezna. Večino ključnih delovnih mest zasedajo redno zaposleni kadri medtem ko predavatelji večinoma sodelujejo v izobraževalnem procesu na osnovi pogodb, nekateri od njih so vidni akterji v stroki. Vsi predavatelji so imenovani v ustrezen naziv.

Financiranje je stabilno, šola pa ima nadzor nad finančnim stanjem ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje, kjer se bo v razvojni perspektivi nujno opreti tudi na dodatne projektne in mednarodne vire, posebej na področju dotične stroke.

Ugotavljamo, da šola deluje v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.