EQAR

EQAR

B&B, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Višja strokovna šola v Kranju in v Ljubljani

Poročila > Višje strokovne šole > B&B, Višja strokovna šola

B&B, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o., Višja strokovna šola v Kranju in v Ljubljani
Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj
www.bb.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek: 
Šola B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Kranj ima javno objavljeno poslanstvo, vizijo in strategijo ter se ustrezno vzpostavlja in razvija sistem zagotavljanja kakovosti. V Poslovniku šole, ki je objavljen na spletni strani je opredeljeno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.

Vse dejavnosti so načrtovane v LDN. /…/ Šola pripravlja samoevalvacijska poročila, ki predstavljajo dober pregled in analizo dela ter osnovo za ukrepanje. Vpetost šole v okolje je dobra. Materialni pogoji za izvedbo programov so dobri. Informacije o izvajanju študijskih programov so objavljene na spletni strani šole. Študenti imajo dobre pogoje za študij in so primerno zastopani v organih šole. Kadrovska politika šole je ustrezna. Šola ima nadzor nad finančnimi viri ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje. Razvoj šole je primerno predviden.

Ugotavljamo, da šola deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.