EQAR

EQAR

Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Izobraževalni center Piramida Maribor

Izobraževalni center Piramida Maribor
Park mladih 3, 2000 Maribor
www.icp-mb.si/visja

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013 in na svoji 127. seji, 17. 5. 2018

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (13. 6. 2013)
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (127. seja)

Povzetek:
IC Piramida Višja strokovna šola ima poslanstvo in vizijo s katerima izraža svoje izobraževalne in razvojne cilje, vrednote in strategijo ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol: VSŠ ima strateški načrt, ima postavljen sistem za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, zagotovljeno je aktivno sodelovanje študentov pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na izobraževanje in izboljševanje njegove kakovosti, zagotovljeno je aktivno sodelovanje strokovnih delavcev in sodelavcev pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na izobraževanje, razvoj ter spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

VSŠ ima vzpostavljeno uspešno sodelovanje na domači in mednarodni ravni, spodbuja sodelovanje z drugimi VSŠ, s podjetji, s pomembnimi deležniki v okolju, izkazuje vključevanje vse zainteresirane javnosti v svoje dejavnosti, naloge in dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih šole.

Vse dejavnosti zavoda so načrtovane v Letnem delovnem načrtu. Šola te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu vseh deležnikov. V aktivnosti za zagotavljanje kakovosti je vključena večina sodelujočih v procesih. Analize evalvacij se obravnavajo na organih šole in so ob koncu leta zbrane v Letnem delovnem poročilu. Samoevalvacijska poročila so objavljena na spletni strani šole. V njih velja posebej izpostaviti sistematično spremljanje predlogov za izboljšave z natančno opredeljenimi roki in odgovornimi osebami za izvedbo.

Kadrovska politika šole je ustrezna. Vsa ključna delovna mesta zasedajo redno zaposleni kadri, polovica predavateljev je redno zaposlenih (polovica delovnega časa na srednji šoli, drugo polovico na višji šoli), druga polovica predavateljev sodeluje v izobraževalnem procesu na osnovi avtorskih/podjemnih pogodb. Vsi predavatelji so imenovani v ustrezni naziv.

Financiranje je stabilno, šola pa ima nadzor nad finančnimi viri ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje.

Ugotavljamo, da šola deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za  zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.