EQAR

EQAR

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Strahinj 99, 4202 Naklo
www.bc-naklo.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013 in na svoji 126. seji, 17. 4. 2018,

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (68. seja)
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (126. seja)

Povzetek:
VSŠ dobro deluje v ožjem in širšem okolju ter je s svojim sodelovanjem vpet v geografski, socialni in kulturni razvoj v regiji, slovenskem prostoru in deloma tudi v evropskem prostoru. VSŠ ima javno objavljeno vizijo razvoja in izdelano strategijo ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. V Poslovniku kakovosti ima opredeljene procese, ki so bistveni za delovanje VSŠ-ja. Deluje v skladu z zakonom, podzakonskimi akti ter drugimi splošnimi pravnimi akti. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju ima ustrezno oblikovane nosilce in organe.

Vse dejavnosti so načrtovane v Letnem delovnem načrtu. VSŠ te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu vseh deležnikov. V aktivnosti za zagotavljanje kakovosti je vključena večina sodelujočih v procesih. Analize evalvacij se obravnavajo na organih VSŠ in so ob koncu leta zbrane v Letnem delovnem poročilu. Informacije o izvajanih študijskih progrmaih so objavljene na spletni strani BC Naklo /…/.

VSŠ spremlja učne izide in kompetence diplomantov in njihovo vključevanje v delovno okolje. Študenti imajo dobre pogoje za študij in so primerno vključeni v organe upravljanja.

Strokovna skupina v zaključku ugotavlja, da VSŠ deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in izpolnjuje kriterije po Merilih za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.