EQAR

EQAR

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Grm Novo mesto

Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Sevno 13, 8000 Novo mesto
www.vs.grm-nm.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji, 13. 6. 2013, in 119. seji, 16.11.2017

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (68. seja)
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (119. seja)

Povzetek:
VSŠ nadaljuje tradicijo srednje kmetijske šole ustanovljene 1873, zato ima usposabljanje strokovnjakov s področja upravljanja podeželja in krajine dolgo tradicijo, medtem ko sta druga dva programa gostinstvo in turizem ter naravovarstvo novejša. VSŠ je organizacijska enota Centra s samostojno kadrovsko strukturo, ki se delno prepleta z izvajanjem srednješolskih programov. Vpetost v okolje je s strani delodajalcev izrazito pozitivno izražena, potreba po kadrih v lokalnem okolju in širše je jasno razvidna. Strategija razvoja šole ni dovolj razvidna niti iz prejetega gradiva niti z internetnih strani šole. Kot kaže zaposleni niso seznanjeni z vizijo in strategijo šole oziroma ta ostaja bolj domena vodstva zavoda. Šola ima vzpostavljene organe z izjemo študentskega sveta, ki je šele v ustanavljanju. Šola je soustanovitelj Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC s posestvom in Hišo kulinarike. Šoli priporočamo vzpostavitev vseh podzakonskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov povezanih z delovanjem strateškega sveta, sveta zavoda, komisije za kakovost, komisije za študijske zadeve, predavateljev in strokovnih aktivov ter študentskega sveta. Šola ima za nivo višje strokovne šole ustrezno kadrovsko sestavo in primerno razmerje med študenti in predavatelji. Priporočamo večjo mednarodno mobilnost študentov in predavateljev in večjo aktivnost na strokovnih projektih. Habilitacijski postopki naj potekajo skladno z zakonodajo ob vključenosti študentskega mnenja. Priporočamo tudi sprotno izvajanje anketiranja, ki se za zdaj izvaja prostovoljno in nesistematično. Študentje sicer pozitivno ocenjujejo pripravljenost vseh organov šole za odpravo morebitnih težav pri študiju, vendar na formalni ravni niso seznanjeni s svojimi pravicami ter dolžnostmi. Materialne razmere VSŠ so dobre a nekoliko nejasno ločene od aktivnosti srednjih šol, zelo dobro pa delujejo učni centri. Viri sredstev VSŠ so pretežno vezani na financiranje delovanja pedagoških aktivnosti, delež financiranih strokovnih nalog je zelo skromen. Samoevalvacijsko delo na VSŠ je malo poznano med kolektivom, nima večletne tradicije, študentje pri njem zvečine niso sodelovali. Na osnovi pregledanih dokumentov in izvedenega obiska komisija ugotavlja, da šola ne deluje povsem v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol zato svetu NAKVISa predlagamo, da predlaga ministrstvu pristojnemu za visoko šolstvo razumen rok, v katerem naj VSŠ odpravi pomanjkljivosti.