EQAR

EQAR

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola

Poročila > Višje strokovne šole > Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
www.scpet.net

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013 ter na 117. seji, 21. 9. 2017.

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (68. seja)
Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole (117. seja)

Povzetek:
Šola ima objavljeno poslanstvo, vizijo in strategijo ter vzpostavljen soliden sistem zagotavljanja kakovosti na formalni ravni, v praksi pa še obstaja pomemben prostor za izboljšave predvsem pri delovanju Strateškega sveta in Komisije za kakovost. Ključni procesi na šoli (izobraževalni proces, skrb za kadre in skrb za zagotavljanje finančnih sredstev) tečejo učinkovito in postopoma prehajajo proti enakomerni porazdelitvi kompetenc v ustroju šole.

Dejavnosti zavoda so načrtovane v Letnem delovnem načrtu, šola te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu velike večine deležnikov. V aktivnosti za zagotavljanje kakovosti je vključeno vse več sodelujočih v vseh ključnih procesih. Samoevalvacijska poročila ter prakse vodenja kažejo na sistematično spremljanje predlogov za izboljšave z opredeljenimi roki in odgovornimi osebami za izvedbo.