EQAR

EQAR

GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje

Gea College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d. o. o.
Dunajska 156, Ljubljana
gea-college.si

68. seja, 13. 6. 2013 Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole
114. seja, 15.6.2017 Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek: 

Gea College – Center višjih šol, d. o. o. ima jasno in javno objavljeno poslanstvo, vizijo, vrednote in strategijo ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti. V Poslovniku kakovosti ima opredeljene procese, ki so bistveni za delovanje Šole – izobraževalni proces, skrb za kadre in skrb za zagotavljanje finančnih sredstev. Poslovnik kakovosti je objavljen na spletni strani. Poslanstvo in vizija razvoja sta jasno opredeljeni in objavljeni na spletni strani Šole. Ima dobro zasnovan Alumni klub, ki ima podporo vodstva za razvoj in delovanje. Vsi predavatelji so strokovnjaki iz gospodarstva, ki v študijski proces vnašajo primere dobre prakse.

Financiranje je stabilno, Gea College – Center višjih šol, d. o. o. ima nadzor nad finančnimi viri ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje. Veliko neizkoriščenih priložnosti predstavljajo različni projekti.

Gea College – Center višjih šol, d. o. o. izkazuje posebno skrb za študente. Tudi pri prilagajanju študentom s posebnimi potrebami je lahko primer dobre prakse. Uveden ima tutorski sistem, dobro je podprt spletni sistem poučevanja v sistemu eCollege. Prav tako je odzivnost referata na nivoju, zadovoljstvo študentov nad pedagoškim in nepedagoškim kadrom ter celotno šolo je splošno izraženo.

Ugotavljamo, da Gea College – Center višjih šol, d. o. o. deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.