EQAR

EQAR

Leila, Višja strokovna šola, d.o.o., Ljubljana

Poročila > Višje strokovne šole > Leila d. o. o.

Leila, Višja strokovna šola, d.o.o., Ljubljana
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
www.leila.si

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 65. seji dne 10. 5. 2013. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
Višja storokovna šola Leila ima javno objavljeno vizijo in poslanstvo. Študij je namenjen izrednim študentom. Večina vseh študentov je zaposlenih, predvidoma tudi zaradi tega so rezultati sodelovanja z okoljem skromni. Število in struktura predavateljev je ustrezna in stabilna, na ključnih mestih so zagotovljene redne zaposlitve, predavatelji in podporno osebje sodeluje pogodbeno. Izvolitve predavateljev so urejene, študentski referat in mentorstvo praktičnega usposabljanja delujeta. Študije je izrazito individualiziran, uvedena je oblika tutorstva, šola je prijazna študentom, omogoča študij študentom s posebnimi potrebami in nudi pomoč pri organizaciji praktičnega usposabljanja.

Študentski referat je vedno na voljo študentom, odzivnost šole na pobude predavateljev ali študentov je hitra, organizacija predavanj in izpitov je prilagojena izrednim študentom. Predavatelji izhajajo iz prakse in so zadovoljni z razmerami in odnosi na šoli, delovna klima je profesionalna in prijetna. Občasno na predavanjih sodelujejo mednarodni strokovnjaki. Materialni pogoji so dobri, opremljenost z IKT opremo in informacijsko podporo ter knjižničnim fondom je ustrezna.

Višja strokovna šola Leila v veliki meri deluje v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Skupina strokovnjakov je na podlagi pregleda dokumentacije in ogleda delovanja zavoda ter po pogovorih s skupinami deležnikov ugotovila tudi določena neskladja.