EQAR

EQAR

INTER-ES, d. o. o., Višja strokovna šola, Ljubljana

Poročila > Višje strokovne šole > INTER-ES d. o. o.

INTER-ES, d. o. o., Višja strokovna šola, Ljubljana
www.inter-es.si/sl

Svet agencije je mnenje o izpolnjevanju z zakonom predpisanih standardov sprejel na svoji 64. seji dne 10. 4. 2013. 

Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole

Povzetek:
INTER-ES, d.o.o., Višja strokovna šola ima javno objavljeno poslanstvo, vizijo in strategijo ter vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja in spremljanja kakovosti, kar dokazuje s certifikatov po standardu ISO 9001:2008.  V Poslovniku kakovosti ima opredeljene vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole in izvajanje študijskih programov. Informacije o izvajanih študijskih programih so objavljene na spletni strani šole in v posebni publikaciji za študente.

Vse dejavnosti INTER-ES, d.o.o., Višje strokovne šole so načrtovane v LDN. Šola te dejavnosti redno evalvira v obliki notranjih presoj, samoevalvacij in anket o zadovoljstvu vseh deležnikov. Analize evalvacij se obravnavajo na organih šole in so ob koncu leta zbrane v Letnem delovnem poročilu. Samoevalvacijska poročila so objavljena na spletni strani šole. Odprtost vodstva do vseh deležnikov v procesu ter zavzetost, tako predavateljev kot tudi ostalih zaposlenih, se kaže v pozitivnih medsebojnih odnosih na šoli, kar so potrdili tudi študenti in diplomanti v razgovorih.

Sedanji študenti imajo dobre pogoje za študij. So delno vključeni v organe soupravljanja, vendar pa (po njihovih izjavah) kot izredni študenti niso motivirani, da bi sodelovali v organih, saj jim je prioriteta študij.

Prostori in oprema so primerni za izvajanje študijskih programov kakor tudi za strokovno in razvojno delo.

Financiranje je stabilno, šola pa ima nadzor nad finančnimi viri ter se zaveda priložnosti in možnih nevarnosti glede financiranja v prihodnje.

Ugotavljamo, da šola deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.