EQAR

EQAR

Svet agencije

O agenciji > Svet agencije

Svet agencije je po Zakonu o visokem šolstvu najvišji organ odločanja agencije.

Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij.

Člani sveta agencije pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranskosti. V ta namen podpišejo posebno izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel, določenih v tem členu.


Naloge sveta agencije so:

 • imenuje in razrešuje direktorja agencije,
 • imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove namestnike,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, ECTS ter druga merila,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol,
 • določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
 • odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov in daje soglasje k preoblikovanju visokošolskih zavodov,
 • odloča o akreditacijah študijskih programov in evalvacijah vzorca študijskih programov,
 • določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z evropskimi standardi,
 • določa obvezne sestavine in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka 33.c člena tega zakona,
 • določi druge oblike in pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja,
 • spremlja evropske smernice in mednarodna načela na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
 • sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.