EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za uporabne družbene študije

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica
www.fuds.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za 7 let na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšajnu akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Po pregledu vloge in dodatnih gradiv ter na podlagi obiska visokošolskega zavoda ugotavljamo določene slabosti (ki so navedene posebej) in pomanjkljivosti (navedene v besedilu pri posameznih sklopih), ki so opredeljene v posameznih točkah v poročilu, katerih obravnavo in popravo predlagamo. Vodstvo FUDŠ je že v razgovoru ob obisku izrazilo svojo pripravljenost, da te slabosti in pomanjkljivosti preveri in odpravi.

FUDŠ kot zasebni visokošolski zavod in njegovo vodstvo delujeta podjetniško, kar ocenjujemo kot prednost, ter se zavedata omejenosti virov. Pozitivno vključevanje vseh deležnikov v delo in odločanje, bi ga pa kazalo okrepiti, kot je predlagano v posameznih točkah poročila. Študenti so ustrezno vključeni v organe fakultete, bilo pa bi koristno, če bi študente vključili tudi v vse faze razvoja sedanjih in novih programov.

Zavod poudarja strokovno in praktično usmeritev svojih programov ter pomen pridobivanja znanj in kompetenc. Zavod je pri oblikovanju študijskih programov in ugotavljanju znanja fleksibilen, orientiran na zahteve trga in okolja. Zlasti je treba pohvaliti dobro komunikacijo med študenti ter vodstvom fakultete in podpornimi službami ter njihovo odzivnost na potrebe in pobude študentov.

Ocenjujemo, da je izobraževalna dejavnost zavoda dobro organizirana, vendar pa je potrebno z razvojem zavoda poskrbeti za formalno urejenost delovanja in kadrovsko rast, vključno z zaposlovanjem učiteljev in pedagoških sodelavcev, ter intenzivirati prizadevanja za razvoj tudi drugih osnovnih dejavnosti zavoda (raziskovalna dejavnost ter formalizacija in širjenje sodelovanja z okoljem – tudi preko meje). Prav tako bi bilo potrebno okrepiti mobilnost študentov, medtem ko je mobilnost učiteljev in pedagoških delavcev ustrezna.

Na podlagi navedenega skupina strokovnjakov ocenjuje, da Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter njena programa univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije (1. stopnja) in magistrski študijski program Medkulturni menedžment (2. stopnja) izpolnjujejo in upoštevajo predpisana merila za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in študijskih programov, omenjene slabosti in pomanjkljivosti pa je mogoče odpraviti in izboljšati na podlagi ugotovitev in priporočil v tem poročilu. 
 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Uporabne družbene študije 1. UN 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Medkulturni menedžment 2.  71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 1. VS 86. seja, 18.12.2014 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 2. 86. seja, 18.12.2014 Podaljšanje akreditacije
Sociologija 3. 95. seja, 19.11.2015 Podaljšanje akreditacije
Socialni menedžment 1. VS 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Socialno podjetništvo 2. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 2. 131. seja, 20. 9. 2018 Podaljšanje akreditacije
Psihosocialna pomoč 1. VS 131. seja, 20. 9. 2018 Podaljšanje akreditacije