EQAR

EQAR

DIREKTOR NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU

O agenciji > Direktor

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 124. seji 15. 3. 2018 za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dnem 2. 4. 2018 za obdobje petih let imenoval dr. Francija Demšarja.

telefon: +386 1 400 5771
e-naslov: franci.demsar@nakvis.si

Kratka predstavitev

Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem zakonom. Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.

Naloge direktorja so naslednje:

 • organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
 • predstavlja in zastopa agencijo,
 • skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije,
 • posreduje splošne akte iz prve alinee petega odstavka 51.e člena tega zakona v objavo v Uradni list Republike Slovenije,
 • zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in splošnimi akti agencije,
 • sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo agencije, za katere ni pristojen drug organ po tem zakonu ali ustanovitvenem aktu,
 • pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije,
 • sprejema načrt dela agencije, h kateremu si mora pridobiti soglasje sveta agencije,
 • pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije, h kateremu si mora pridobiti soglasje sveta agencije,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije,
 • odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih,
 • sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.

 

Dosedanji direktorji agencije (2010 - 2018)

dr. Ivan Leban 2013 - 2018
Tatjana Debevec (v.d.) 2012 - 2013
dr. Mojca Novak 2010 - 2012
 

 

Direktor Urada RS za visoko šolstvo

dr. Izidor Golob          2008 - 2009