EQAR

EQAR
POROČILA

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > MLC Fakulteta za management in pravo

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
www.mlcljubljana.com

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o prvi akreditaciji MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana za 7 let na svoji 68. seji dne 13. 6. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Poročilo o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda

Povzetek:
V celoti gledano gre za interdisciplinarno visokošolsko ustanovo, ki je v slovenskem prostoru še ni. Načrtovani so študijski programi I., II. in III. stopnje. Predvideni programi verjetno obetajo dobre zaposlitvene možnosti. Pripravljena dokumentacija je solidna in predvideva ustrezen razvoj institucije. Težava, ki jo zaznavamo, je majhen predviden ustanoviteljski vložek, ki ne zagotavlja, da se bo ustanova ustrezno razvijala v smeri zadanih visokih ciljev in kakovostnega pedagoškega in raziskovalnega dela. Težavo bo gotovo predstavljala slaba prepoznavnost ustanove, nejasne raziskovalne usmeritve in predvidena kadrovska politika, ki predvideva le majhno zaposlovanje na matični instituciji. Ustanoviteljem svetujemo, da predvidene visoke cilje uskladijo s predvidenim finančnim vložkom. Neskladnosti z zakonodajo nismo zaznali.

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Management in poslovno pravo 2. 110. seja, 16.3.2017 Prva akreditacija