EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za psihoterapevtsko znanost

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
Trg mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana
sfu-ljubljana.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o prvi akreditaciji Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani za 7 let na svoji 65. seji dne 10. 5. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Poročilo o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda

Povzetek: 
Ustanovitelj izvaja študijske programe s področja psihoterapije že od leta 1999. Fakulteta bo izvajala dva v Avstriji akreditirana študijska programa, diplomanti pa bodo pridobili avstrijske diplome. Potreba po psihoterapevtih so izkazane na podlagi analiz avstrijskega trga dela in kompetence diplomantov bi ustrezale profilu psihoterapevta, kakor ga opredeljuje avstrijski zakon. Matični zavod, Univerza Sigmunda Freuda, se nahaja na Dunaju in ima po Evropi dislocirane enote in akreditiarene študijske programe. Matična enota zavodu v ustanavljanju zagotavlja logistično, kadrovsko, vsebinsko in finančno podporo. Do sedaj je ustanovitelj izkazoval razvejano in vpeljano raziskovalno dejavnost z bogato mrežo mednarodnega sodelovanja. Kadri imajo ustrezne habilitacije. Osnutek meril za izvolitve v nazive ne opredeljuje konkretnih dosežkov, relevantnih za habilitacije na področju psihoterapije. Zavod študentom omogoča visoko raven vključevanja v upravljanje ter kakovostno delo na znanstveno-raziskovalnem področju. Standardi za mentorje prakse niso dovolj natančno določeni. Zagonska sredstva za začetek delovanja zavoda zagotavlja matični zavod. Ustanovitelj namerava letno razpisati 30 vpisnih mest. Ustanovitelj je pri dosedanjem pedagoškem delu že uporabljal orodja za zagotavljanje kakovosti. Sistem zagotavljanja kakovosti bo skladen s sistemom matičnega zavoda. Postopki, določeni s poslovnikom kakovosti, pa so skladni s slovensko zakonodajo.