EQAR

EQAR
POROČILA

Fakulteta za dizajn

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Fakulteta za dizajn

Fakulteta za dizajn 
Prevale 10, 1236 Trzin
www.fd.si

Odločitev: Svet agencije je dal soglasje k preoblikovanju Visoke šole za dizajn v Fakulteto za dizajn na svoji 65. seji dne 10. 5. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2020.

Poročilo o vlogi za preoblikovanje visokošolskega zavoda

Povzetek:
Skupina strokovnjakov je ugotovila, da je Visoka šola za dizajn za preoblikovanje [v Fakulteto za dizajn] upoštevala merila. Zavod je dobro organiziran in v formalno-oblikovnem smislu visoka strokovna šola izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v fakulteto.

Razvidno je, da je VŠD neprestano dobro dograjevala v tisto, kar je ob prvi akreditaciji v svoji vlogi napovedovala, predvsem pa: pripravila samoevalvacijska poročila, pripravljala letne programe dela, poslovnik kakovosti, strateški načrt, analize anket diplomantov, analize anket študentov, katalog IJZ, dograjevala je statut, pripravila seznam nagrad in projektov, seznam projektov po smereh, seznam patentov, seznam Erasmus bilateralnih pogodb, seznam usposabljanja zaposlenih, pripravila Merila za izvolitev v naziv, pravilnik o notranji organiziranosti, dokazila o sodelovanju na projektih, analize vpisa, analize zaposlovanja diplomantov. VŠD tudi zaposluje zadostno število predavateljev in strokovnih sodelavcev. V formalno-oblikovnem smislu se zavod lahko preoblikuje v fakulteto, saj izpolnjuje formalne pogoje preoblikovanja.

[…] Visoka šola za dizajn je ustrezno odgovorila na vse pripombe skupine strokovnjakov v zvezi s preoblikovanjem zavoda. Menimo, da je zavod dobro organiziran in v formalno-oblikovnem smislu izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v fakulteto.
 

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Dizajn 1. VS 65. seja, 10.5.2013 Podaljšanje akreditacije