EQAR

EQAR
POROČILA

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje

Poročila > Drugi visokošolski zavodi > Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje 
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
www.mfdps.si

Odločitev: Svet agencije je sprejel sklep o podaljšanji akreditaciji Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje za 7 let na svoji 71. seji dne 19. 9. 2013. 
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2021.

Poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

Povzetek:
Zavod izkazuje dobro vpetost v okolje preko več dejavnosti, ki ga tako na pedagoškem kot znanstveno-raziskovalnem področju povezujejo z domačim in mednarodnim okoljem ter hkrati skrbi tudi za stik svojih študentov s potencialnimi delodajalci. Odzivi delodajalcev na delo študentov v okviru praktičnega izobraževanja in na ustreznost kompetenc diplomantov so pozitivni, pri čemer bi bolj sistematično vključevanje strokovnjakov iz prakse lahko ugodno vplivalo na motivacijo potencialnih kandidatov za vpis v študijske programe, ki jih visokošolski zavod ponuja. Visokošolski zavod ima ustrezno habilitacijsko strukturo sodelujočih visokošolskih učiteljev, ki s svojim delovanjem v praksi ponujajo bogate izkušnje s katerimi bogatijo pedagoško delo. Fakulteta je edini izvajalec tovrstnih izobraževalnih programov v Celjski regiji in razpolaga s kakovostnimi, mladimi in ambicioznimi kadri. Ob stalnem prizadevanju za povečanje deleža redno zaposlenih bo zavod lahko ustvaril ugodne razmere za razvojno delo, povečal stike v okviru znanstveno-raziskovalnega dela ter vzpostavil nove mednarodne povezave za namen mobilnosti osebja.

Vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno delo poteka v sklopu študijskega procesa in obveznih učnih vsebin. Mnenja študentov, njihovo zadovoljstvo in obremenjenost s študijem se preverjajo sistematično pri čemer pa bi sistem tutorstva lahko še dodatno povečal motivacijo študentov za študijsko uspešnost, njihovo zanimanje za delo in aktivnosti študentskega sveta ter udeležbo na raznih poletnih šolah ali študijski mobilnosti.

Visokošolski zavod ima izdelan poslovnik kakovosti in izčrpna samoevalvacijska poročila. Sistem zagotavljanja kakovosti je primeren saj obsega vse procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje zavoda in izvajanje študija. Odzivnost študentov pri izpolnjevanju študentskih anket bi se sicer lahko povečala z učinkovitejšim prepletanjem dejavnosti in sodelovanja alumni kluba, kariernega centra in študentskega sveta, a kljub temu zavod klasične študentske ankete dopolnjuje z razpravo v fokusnih skupinah študentov, kar nedvomno predstavlja prednost zavoda na področju zagotavljanja kakovosti. Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja zavoda in njihova analiza so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in so objavljeni.

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Ekonomija v sodobni družbi 1. UN 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Management znanja 2. 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Management znanja 3. 62. seja, 13.3.2013 Prva akreditacija
Poslovanje v sodobni družbi 1. VS 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije
Vodenje in kakovost v izobraževanju 2. 71. seja, 19.9.2013 Podaljšanje akreditacije